Gower College Swansea

Catering Assistant / Coffee Shop Assistant

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£10.90 per hour
Posted
15 Mar 2023
Closes
27 Mar 2023
Ref
MAR20238975
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

We are currently looking for reliable catering assistants to carry out simple food/snack preparation, serve food and beverages to learners and staff and assist in the cleaning of the kitchen and associated areas.

 • Casual contract of employment - Variable hours 
 • £10.90 per hour
 • Location: across college sites (Tycoch, Gorseinon, Sketty Hall, Jubilee Court and Llwyn y Bryn)

About you:

 • Previous cash handling experience
 • Awareness of food hygiene
 • Food hygiene certificate (desirable) 

Benefits for you:

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Full-Time Equivalent Salary: £21,209 per annum

Buddion:
28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

 

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Arlwyo/Barista i ymgymryd â’r gwaith o baratoi a gweini bwyd/byrbrydau a diod i ddysgwyr a staff. Bydd gofyn hefyd i ddeiliad y swydd gynorthwyo gyda glanhau’r Siopau Coffi ar sail achlysurol / ad hoc i ddarparu yswiriant yn ôl yr angen. 

 • Oriau cyflogaeth dros dro - Oriau Amrywiol 
 • £10.90 yr awr
 • Ar draws amrywiol safleoed - Tycoch, Gorseinon, Llys Jiwbili, Plas Sgeti a Llwyn y Bryn. 

Amdanoch chi:

 • Bydd gennych brofiad blaenorol o drin arian parod
 • Ymwybyddiaeth dda o hylendid bwyd
 • Yn ddelfrydol fe fyddwch yn meddu ar dystysgrif hylendid bwyd

 Buddion:

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Buddion:
Lwfans gwyliau hael, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Similar jobs

Similar jobs