Student Experience Assistant

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To liaise with students in student spaces, including the student common room, catering areas, and the perimeter of the buildings, with the aim of encouraging positive behaviour and participation in activities.

 • Full-time (37 hours per week)
 • Term-time (36 weeks per annum)
 • Fixed-term until 30th June 2023
 • Pro-Rata Salary: £17,104 per annum
 • 1 x Tycoch and 1 x Jubilee Court (please state in your application if you have a preferred campus location).

Key Responsibilities:

 • Work closely with students to proactively reinforce the College’s Learner Charter - to include learners always carrying their Student ID Card and encouraging positive learner behaviour and challenging poor behaviour e.g. bad language, dropping or leaving of litter
 • Support the Learner Engagement Lead, the Active Wellbeing Lead, the Student Union President and the Student Enrichment Officer with cross college enrichment activities - both on and off campus
 • Take referrals from SSO team to work with lonely or anxious students, ensure students feel supported during break times and where viable buddy them with other lonely or anxious students.

About you:

 • Level 3 qualifications or above in coaching, mentoring or youth work
 • Experience of working with individuals or groups of young people to change and challenge behaviours
 • Trained to intervene in situations of potential or actual situations of conflict

Benefits for you:

 • 5.66 weeks annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Free Parking
 • Access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes
 • Staff support groups: menopause, LGBTQ+, time for talking
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Full-time equivalent salary: £21,408 per annum 

Buddion:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: Lawrlwytho StudentExperienceAssistant...

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

 

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Byddwch yn cysylltu â myfyrwyr mewn mannau myfyrwyr, gan gynnwys ystafell gyffredin ac ardaloedd arlwyo myfyrwyr, a pherimedr yr adeiladau, gyda'r nod o annog ymddygiad cadarnhaol a chyfranogiad mewn gweithgareddau.

 • Amser Llawn (37 awr yr wythos)
 • Yn Ystod y Tymor (36 wythnos y flwyddyn)
 • Contract Cyfnod penodol: tan 30ain Mehefin 2023
 • Pro-Rata: £17,104
 • 1 x Llys Jiwbilî a 1 x Tycoch (Nodwch yn eich cais os oes well gennych gampws penodol)

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Gweithio'n agos gyda'r myfyrwyr i atgyfnerthu Cod Ymddygiad Myfyrwyr y Coleg yn rhagweithiol gan gynnwys eu bod bob amser yn cario eu Cerdyn Adnabod Myfyriwr ac yn annog ymddygiad cadarnhaol tuag at ei gilydd, gan gynnwys herio ymddygiad drwg e.e. iaith anweddus, gollwng neu adael sbwriel
 • Cymorth ar weithgareddau cyfoethogi traws-golegol ar ac oddi ar y campws.
 • Derbyn atgyfeiriadau gan dîm SSO i weithio gyda myfyrwyr unig neu bryderus, sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi yn ystod amser egwyl a lle y bo'n ymarferol eu partneru gyda myfyrwyr eraill unig neu bryderus.

Amdanoch chi:

 • Cymwysterau Lefel 3 neu uwch mewn hyfforddi, mentora neu waith ieuenctid
 • Profiad o weithio gydag unigolion neu grwpiau o bobl ifanc i newid ac i herio ymddygiadau
 • Wedi eich hyfforddi i ymyrryd mewn sefyllfaoedd o wrthdaro posibl neu wirioneddol

 Buddion:

 • 5.66 Wythnos o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Parcio am ddim
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer  corf
 • Grwpiau cymorth staff: menopos, LGBTQ+, amser i siarad
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.
 

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £21,408

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

AttachmentsLawrlwytho StudentExperienceAssistant...