Gower College Swansea

College Nurse

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£31,498 - £36,642 pa (pro rata)
Posted
13 Mar 2023
Closes
26 Mar 2023
Ref
FEB20233691
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To provide a professional and pro-active health advisory service to all students and to provide advice and guidance relating to specific student health issues to relevant staff. To promote Health and Wellbeing across the College.

 • Part-time 22 hours per week
 • Term-time (40 weeks per annum)
 • Permanent
 • Pro-Rata Salary: £16,626 - £19,341
 • 1 x Gorseinon and 1 x Tycoch (please state in your application if you have a preferred campus location)

Key Responsibilities:

 • To plan and deliver a monthly Health Promotion programme, tailored to address known relevant health issues, e.g. sexual health, healthy lifestyles, smoking 
 • To liaise closely with faculty staff, the Learner Experience and Wellbeing Manager and the Learner Support Co-ordinator in assessing the medical and support needs of students with learning, physical and mental health needs.
 • To ensure all trips are monitored for medical conditions and trip leaders are aware of any condition and how to support if required

About you:

 • Registered Nurse on relevant part of the register.
 • Experience of working with young people
 • Ability to seek and arrive at positive solutions to problems

Benefits for you:

 • 6.29 weeks annual leave
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Free Parking
 • Access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here:   https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Nyrs Coleg

Cyfeirnod: MAR20238269

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Darparu gwasanaeth cynghori iechyd proffesiynol i’r myfyrywryr a darparu arweiniad a chyngor ar faterion iechyd myfyrwyr i’r staff perthnasol. Hyrwyddo Iechyd a Lles ar draws y Coleg.

 • Rhan-amser (22 awr yr wythos)
 • Yn Ystod y Tymor (40 wythnos y flwyddyn)
 • Parhaol
 • Pro-Rata: £16,626 - £19,341
 • 1 x Gorseinon a 1 x Tycoch (Nodwch yn eich cais os oes well gennych gampws penodol)

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynllunio a darparu Rhaglen Hyrwyddo Iechyd misol, wedi’i deilwra i fynd i’r afael â materion iechyd perthnasol megis iechyd rhywiol, byw’n iach, ysmygu a.y.b
 • Gweithio’n agos â staff y gyfadran, Rheolwr Profiad a Lles Dysgwyr a’r Cydlynydd Cymorth i Ddysgwyr er mwyn asesu anghenion meddygol a chymorth y myfyrwyr sydd ag anghenion dysgu, iechyd corfforol a meddyliol.
 • Sicrhau bod pob trip yn cael ei fonitro ar gyfer cyflyrau meddygol a sicrhau bod arweinyddion y tripiau yn ymwybodol o sut i gefnogi’r cyflyrau, lle y bo angen gwneud hynny.

Amdanoch chi:

 • Nyrs gofrestredig ar ran berthnasol o’r gofrestr.
 • Profiad o weithio â phobl ifanc
 • Gallu darganfod datrysiadau positif i broblemau.

 Buddion:

 • 6.29 Wythnos o Wayliau Blynyddol 
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Parcio am ddim
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer  corff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Similar jobs

Similar jobs