Gower College Swansea

Marketing & Communications Officer

6 days left

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£28,357 - £30,277 pa
Posted
10 Mar 2023
Closes
26 Mar 2023
Ref
MAR20236804
Job Function
Sales and Marketing
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To work as part of the Marketing and Admissions team to ensure the College maximises student recruitment through a wide range of dynamic marketing communications activity.

The role will be responsible for the planning, implementation and evaluation of integrated marketing communications campaigns using both offline and digital platforms.

 • Full Time - 37 Hours Per Week
 • Fixed Term Until 31st August 2023
 • £28,357.00 - £30,277.00 Per Annum
 • TyCoch Campus 

Key Responsibilities:

 • Develop, plan and implement a range of marketing activities targeting the College's key audiences to meet recruitment targets using both online and offline methods
 • Develop, plan and implement specific marketing campaigns to support key periods in the academic calendar i.e. open evenings, recruitment pushes and seasonal campaigns.
 • Plan, coordinate and support a range of stakeholder events including open evenings, award ceremonies, graduations and celebratory events i.e. A Level/GCSE.
 • Work with the Graphic Designer to produce marketing collateral including digital assets.  

About you:

 • Educated to degree level or equivalent.
 • A recognised qualification in Marketing/PR or equivalent experience.
 • Experience of delivering integrated marketing communication campaigns.
 • Proven experience of producing marketing materials for various audiences.

Benefits for you:

 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • Flexible working scheme
 • View more benefits here:   https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Swyddog Cyfathrebu Marchnata  

Cyfeirnod: MAR20238164

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Gweithio gyda’r Tîm Marchnata a Derbyn i sicrhau bod y Coleg yn manteisio i’r eithaf ar recriwtio dysgwyr trwy ymgymryd ag ystod eang o weithgarwch cyfathrebu marchnata.

Byddwch yn gyfrifol am gynllunio, gweithredu a gwerthuso ymgyrchoedd cyfathrebu marchnata gan ddefnyddio platfformau all-lein a digidol.

 • Llawn Amser - 37 Awr 
 • Cyfnod Penodol 
 • £28,357.00 - £30,277.00
 • TyCoch, SA2 9EB

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Datblygu, gweithredu a gwerthuso ystod eang o weithgareddau marchnata ar gyfer cynulleidfaoedd targed allweddol y Coleg, er mwyn cyflawni targedau recriwtio drwy ddulliau all-lein a digidol.
 • Datblygu, gweithredu a gwerthuso ymgyrchoedd marchnata i hwyluso cyfnodau allweddol y flwyddyn academaidd e.e. nosweithiau agored, gweithgareddau recriwtio ac ymgyrchoedd tymhorol.
 • Cynllunio, cydlynu a chefnogi amrywiaeth o ddigwyddiadau rhanddeiliaid, gan gynnwys nosweithiau agored, seremonïau gwobrwyo a graddio yn ogystal â digwyddiadau sy’n adlewyrchu cyflawniadau dysgwyr Safon Uwch/TGAU.
 • Gweithio â Dylunydd graffeg i greu deunydd marchnata, gan gynnwys asedau digidol. 

Amdanoch chi:

 • Gradd neu gymhwyster cyfwerth.
 • Cymhwyster cydnabyddedig mewn Marchnata/Cysylltiadau Cyhoeddus neu brofiad cyfatebol.
 • Profiad o gyflwyno ymgyrchoedd cyfathrebu marchnata integredig.
 • Hanes o greu deunyddiau marchnata ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

 Buddion:

 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun gweithio hyblyg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.
 

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

 

Similar jobs

Similar jobs