Gower College Swansea

Leadership And Management Trainer (10 hours per week)

3 days left

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£8,512 - £9,903 pa £16.33 - £18.99 per hour
Posted
10 Mar 2023
Closes
23 Mar 2023
Ref
MAR20237834
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

10 hours per week.
£8,512 - £9,903 per annum.

This is an exciting opportunity for a suitably qualified Leadership and Management trainer to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College.

Working within the Business, Skills and Innovation department, you will market, recruit, teach, assess and support learners within the sector.  Programmes may include work based learning, NVQs, European Funded projects, bespoke programmes and workshops.

With a professional approach you will have current knowledge of the relevant framework and be able to deliver all qualifications at all levels relevant to the apprenticeship framework. Ideally you will also be familiar with the administrative requirements of the apprenticeship programmes.

You will work with external employers and managers with the College to identify and support training solutions to meet the needs of the organisations and assist Verifiers in ensuring that all requirements of the External Verifier and awarding bodies are met.

You will possess a minimum Level 5 qualification or equivalent in a relevant area and hold or be willing to work towards the A1 assessors/V1 Internal Verifiers (TAQA) award. Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification is essential for this post together with a commitment to undertake the preparing to teach qualification (PTTLS).

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the experience and occupational competence to assess up to Level 7 with the ability to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner you will have excellent attention to detail, be target driven with a strong focus on quality.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
28 days holiday, two weeks closure over Christmas Period and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Hyfforddwr Arwain a Rheoli (10 awr yr wythnos)

Cyfeirnod: MAR20237840

10 awr yr wythnos
£8,512 - £9,903 per annum

Dyma gyfle cyffrous i hyfforddwr Arwain a Rheoli cymwys ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol sy’n gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, cangen fasnachol y Coleg.

Byddwch yn gweithio yn yr adran Busnes, Sgiliau ac Arloesi, a bydd gofyn ichi farchnata, recriwtio, addysgu, asesu a chefnogi dysgwyr o fewn y sector. Gall rhaglenni gynnwys dysgu seiliedig ar waith, NVQ, prosiectau a ariennir gan Ewrop a rhaglenni a gweithdai pwrpasol.

Bydd gennych ymagwedd broffesiynol, dealltwriaeth gyfredol o’r fframwaith perthnasol a’r gallu i gyflwyno’r holl gymwysterau ar bob lefel sy’n berthnasol i’r fframwaith prentisiaethau. Yn ddelfrydol, byddwch yn gyfarwydd â gofynion gweinyddol rhaglenni prentisiaeth.

Byddwch yn gweithio â chyflogwyr allanol a rheolwyr o fewn y Coleg i nodi a hwyluso datrysiadau hyfforddiant, er mwyn diwallu anghenion y sefydliad a chynorthwyo Dilyswyr i sicrhau bod holl ofynion Dilyswyr allanol a’r corff dyfarnu yn cael eu bodloni.

Bydd gennych Gymhwyster Lefel 5 o leiaf neu gymhwyster cyfwerth mewn maes perthnasol, dyfarniad A1 Asesu/V1 Dilysu Mewnol (TAQA), neu byddwch yn barod i weithio tuag at y cymwysterau hyn. Mae lefel 2 (Gradd A-C) mewn Mathemateg a Saesneg, ynghyd ag ymrwymiad i ymgymryd â chymhwyster paratoi i addysgu (PTTLS) yn hanfodol.

Byddwch yn meddu ar sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig, sgiliau TGCh da a’r gallu galwedigaethol i asesu hyd at Lefel 7 ac ysbrydoli a throsglwyddo eich gwybodaeth i’r dysgwyr. Yn ogystal, bydd gennych lygad wych am fanylder, awch i gwblhau targedau a ffocws ar ansawdd.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Cysylltu â ni: hr@gcs.ac.uk 

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.