Gower College Swansea

Workshop Technician With CNC Experience

3 days left

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,408 - £22,232 pa
Posted
10 Mar 2023
Closes
23 Mar 2023
Ref
MAR20236143
Job Level
Technician
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

This post is an excellent opportunity for someone to step into teaching.

 • 37 hours per week
 • Permanent
 • £21,408 - £22,232 per annum
 • Tycoch & Gorseinon Campuses

Key Responsibilities:

 • Aid staff and be the first point of contact for learners using XYZ CNC lathe and milling machines in addition to manual machines
 • Maintaining a safe and efficient workshop, ensuring compliance, maintenance and servicing of machines is kept up to date, and keep stock of consumables and material supplies
 • To keep technical knowledge up to date in the safe operation of manual and XYZ CNC machines

About you:

 • Hold a Level 3 qualification in a relevant engineering discipline 
 • Hold a CNC Miller/Lathe operator certification
 • Be able to interpret CAD drawings
 • Proven track record of working in a relevant role

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Free Parking 
 • Discounted Sport Centre gym membership for £60 per year
 • View more benefits here:   https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

The successful candidate must go through First Responder training and undertake the duties. Upon completion of training, you will receive an additional £50 per month. 

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Technegydd Gweithdy gyda phrofiad CNC

Cyfeirnod: MAR20238193

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae'r swydd hon yn gyfle gwych i rywun gamu i fyd addysgu.

 • 37 awr y wythnos
 • Parhaol
 • £21,408 - £22,232 y flyddwyn
 • Tycoch a Gorseinon Campws

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Ddarparu hyfforddiant i ddysgwyr ar weithgynhyrchu cydrannau peirianneg trwy ddefnyddio peiriannau turn a melino XYZ CNC
 • Byddwch hefyd yn gyfrifol am gynnal gweithdy diogel ac effeithlon, sicrhau cydymffurfiaeth a chynnal a chadw a gwasanaethu peiriannau, yn ogystal â chadw stoc o nwyddau traul a deunyddiau
 • Defnyddio peiriannau XYZ CNC a pheiriannau llaw a dysgu myfyrwyr sut i'w defnyddio mewn modd diogel

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster Lefel 3 mewn disgyblaeth beirianneg berthnasol 
 • Cynnal ardystiad gweithredwr CNC Miller / Turn
 • Dehongli lluniadau CAD
 • Hanes profedig o weithio mewn rôl berthnasol

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Parcio am ddim 
 • Disgownt ar gyfer aelodaeth Campfa Chwaraeon - £60 y flwyddyn
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â hyfforddiant Ymatebwr Cyntaf a mabwysiadu dyletswyddau Ymatebwr Cyntaf. Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant, byddwch yn derbyn £50 y mis. 

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Similar jobs

Similar jobs