Gower College Swansea

Clinical Health And Social Care - Tutor/Assessor

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£26,621 - £29,297 pa
Posted
06 Mar 2023
Closes
20 Mar 2023
Ref
JAN20237654
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners. We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

To deliver high quality training and assessing to learners within the adult Health & Social Care sector. Programmes may include Work Based Learning, European Funded projects, bespoke programmes and workshops.

To have current knowledge of the sector/industry and undertake duties to a high standard at all times.

To provide a professional approach when working with learners and employers, creating a positive and high quality learning environment to enable all learners to reach their full potential.

 • Full-Time
 • Permanent
 • £26,621.00 - £29,297.00 Per Annum
 • Swansea, SA5 4HB

Key Responsibilities:

 • Plan, prepare and deliver assessments across a range of courses ensuring schemes/records of work, assignment schedules, are appropriate to the syllabus content and awarding body standards.
 • Plan and deliver up to 12 hours per week of training to learners as required (pro rata for fractional staff)
 • Ensure training and assessment strategies and materials are planned and accessible to meet the varied needs of all learners, and that cross-cutting themes (for example, ESDGC, Welsh Ethos, ES, Employability) are embedded and assessed effectively.
 • Assess and monitor learner progress, including the setting of targets, maintaining records of work and achievement.

About You:

 • QCF Level 3 qualification in Health & Social Care or Clinical Health and Social care
 • A1 Assessor Award and/or V1 Internal Verifiers award (TAQA) or equivalent or willing to work towards
 • Experience and occupational competence to Assess Level 1- 3 or equivalent.
 • Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification

Benefits for you:

 • 28 days annual leave, plus bank holidays, and the college is closed for two weeks over the Christmas period
 • A Local Government Pension Scheme with an average employer contribution of 21% (2023)
 • Flexible working scheme
 • View more benefits here: https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Tiwtor/Asesydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Clinigol

Cyfeirnod: MAR20236890

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Darparu hyfforddiant a gwasanaeth asesu o’r radd flaenaf i ddysgwyr yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Gall rhaglenni gynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith, Prosiectau a ariennir gan Gyllid Ewropeaidd, rhaglenni pwrpasol a gweithdai.

Meddu ar wybodaeth gyfredol o’r sector/diwydiant ac ymgymryd â dyletswyddau i safon uchel iawn bob amser.

Defnyddio ymagwedd broffesiynol wrth weithio gyda dysgwyr a chyflogwyr, gan greu amgylchedd dysgu cadarnhaol o ansawdd uchel, er mwyn galluogi dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn.

 • Amser Llawn
 • Parhaol
 • £26,621 - £29,297 Per Annum
 • Llys Jiwbili, SA5 4HB

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Cynllunio, paratoi ac addysgu ar draws amrywiaeth o gyrsiau gan sicrhau bod cynlluniau/cofnodion gwaith ac amserlenni aseiniadau yn briodol i gynnwys y maes llafur a safonau'r corff dyfarnu.
 • Cynllunio a chyflwyno hyd at 12 awr o hyfforddfiant yr wythnos i ddysgwyr, yn ôl yr angen (pro rata ar gyfer staff ffracsiynol).
 • Sicrhau bod strategaethau addysgu a dysgu a deunyddiau addysgu yn cael eu cynllunio yn ogystal â bod yn hygyrch i ateb anghenion amrywiol yr holl ddysgwyr, a bod themâu trawsbynciol (megis ADCDF, Ethos Cymreig, Sgiliau Hanfodol, Cyflogadwyedd) yn cael eu gwreiddio a’u hasesu yn effeithiol.
 • Asesu a monitro cynnydd dysgwyr, gan gynnwys gosod targedau, cadw cofnodion o waith a chyflawniad.

Amdanoch chi:

 • Cymhwyster QCF Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Clinigol.
 • Cymhwyster Asesu A1 a / neu gymhwyster Gwirwyr Mewnol V1 a Chymhwyster TAQA (neu’r cyfwerth), neu barodrwydd i weithio tuag at ennill y cymhwyster
 • Profiad a chymhwysedd galwedigaethol i Aseswch Lefel 1- 3 neu gyfwerth
 • Lefel 2 (gradd A-C) neu gymhwyster mathemateg a Saesneg cyfwerth.

 Buddion:

 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc. Hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a chyfraniad cyflogwr o 21% ar gyfartaledd (2023)
 • Cynllun gweithio hyblyg
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.