Gower College Swansea

Director Of Skills Development And Schools Partnership

Expiring today

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£57,960 pa
Posted
06 Mar 2023
Closes
20 Mar 2023
Ref
MAR20236807
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

An exciting opportunity has been created to strategically lead and develop the core skills of all FE and WBL learners to support the college in its ambition to be excellent. As part of the College’s Management Team you will be  also be responsible for overseeing the School 14-19 partnership work and the schools NEET agenda whilst supporting the curriculum and projects within these departments.

 • Full time - 37 hrs per week
 • Permanent
 • Management Spine Point 10 - £57,960 per annum

Key Responsibilities:

 • To lead, inspire and motivate staff to support learners in their skills development to underpin their learning and achieve excellent outcomes.
 • To provide strategic leadership and effective management of the Skills, Schools and NEET Departments, supporting these managers in curriculum planning that is responsive and relevant whilst maximising efficiencies.
 • To continue to develop effective collaborative opportunities with local schools that drive recruitment and provide additional and appropriate opportunities for pupils locally.
 • To drive and develop entrepreneurial skills and opportunities for all college learners

About you:

 • Educated to a degree level with a teaching qualification.
 • Experience of managing curriculum planning and implementation
 • Proven track record of implementing continuous improvement strategies
 • Proven track record of developing and managing successful collaborative projects
 • Innovative and creative with a passion for creating excellent learner experiences and opportunities.

Benefits for you:

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Benefits:
37 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government/Teachers Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cyfarwyddwr Datblygu Sgiliau a Phartneriaeth Ysgolion

Cyfeirnod: MAR20236838

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i arwain a datblgu sgiliau craidd holl ddysgwyr AB a DSW i hwyluso nod y coleg o gyflawni ardderchowgrwydd. Fel rhan o Dîm RHeoli’r Coleg bydd gofyn i chi oruchwylio’r bartneriaeth Ysgolion 14-19 ac agenda NEET yr ysgolion, gan gefnogi’r cwricwlwm a phrosiectau’r adrannau hyn.

 • Amser llawn – 37 awr yr wythnos
 • Parhaol
 • Graddfa Rheoli - £57,960

Cyfrifoldebau Allweddol:

 • Arwain, ysbrydoli a chymell staff i gefnogi dysgwyr a datblygu eu sgiliau a sicrhau canlyniadau rhagorol.
 • Darparu arweinyddiaeth strategol a rheoli adrannau Sgiliau, Ysgolion a NEET yn effeithiol, gan gefnogi’r rheolwyr hyn i gynllunio cwricwlwm sy’n ymatebol a pherthnasol, wrth sicrhau’r arbedion effeithlonrwydd gorau posib.
 • Hyrwyddo a datblygu sgiliau a chyfleoedd entrepreneuraidd i holl ddysgwyr y Coleg.
 • Parhau i ddatblygu cyfleoedd cydweithio effeithiol gydag ysgolion lleol sy’n hybu recriwtio a chynnig cyfleoedd ychwanegol a phriodol i ddisgyblion lleol.

Amdanoch chi:

 • Byddwch yn meddu ar radd a chymhwyster addysgu.
 • Profiad o reoli’r broses o gynllunio a gweithredu cwricwlwm.
 • Profiad o weithredu strategaethau gwelliant parhaus.
 • Profiad o ddatblygu a rheoli prosiectau cydweithredol llwyddiannus.
 • Meddu ar rinweddau arloesol a chreadigol ac angerdd am greu profiadau a chyfleoedd gwych i ddysgwyr.

 Buddion:

 • 37 diwrnod o wyliau blynyddol, a gwyliau banc, hefyd, mae’r Coleg ar gau am bythefnos dros gyfnod y Nadolig
 • Parcio am ddim
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer  corff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Buddion:
37 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.