Gower College Swansea

Lecturer - GCSE And/Or Essential Skills Wales (Bank)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£15.61 - £30.71 per hour
Posted
03 Mar 2023
Closes
16 Apr 2023
Ref
MAR20236173
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Gower College Swansea are seeking Bank Lecturer(s) in GCSE English and Mathematics, Essential Skills Wales (All levels) Digital Literacy, Communication and Application and Number.

About us:

Gower College Swansea is one of the largest colleges in Wales with a strong reputation for high quality teaching and learning. We have six campuses across the city with over 4,500 full time learners and 10,000 part time learners.  We currently have a turnover of over £50 million making us a major employer in the region with approximately 1,000 staff.

At Gower College Swansea we are passionate about investing in our staff and looking after their wellbeing to ensure they feel supported in work and also at home.

The role:

Gower College Swansea are seeking flexible, adaptable, and experienced teachers or lecturers to cover and deliver GCSE resits and Essential Skills Wales qualifications at Level 1 and 2.

 • You will have no fixed working hours, and will work on an ad hoc basis
 • Provide sickness cover or temporary cover
 • Academic year: September 2023 – June 2024 (ad hoc hours may also be available academic year 2022/2023)
 • £15.61 - £30.71 per hour (dependent on qualifications and experience)
 • Cross Campus

You will be:

 • Qualified and outstanding teachers, lecturers or retired secondary school teachers who understand the challenges of a teaching environment
 • Professionals who can work autonomously and within an existing team to develop learners’ potential, appreciating that they come from a wide variety of backgrounds
 • Approachable and affable people with high expectations of all learners
 • Professionals with recent relevant experience of new initiatives and specifications. Eg for Digital Literacy, skills in delivering the following: Information literacy. Digital collaboration, creativity and learning skills and ethical use of digital resources, digital footprints, protecting yourself online and cyberbullying.
 • A practitioner with strong organisational and communication skills who has an understanding of the importance of learners’ individual needs
 • Someone with the confidence and creativity to share ideas for engaging learners and designing engaging digital resources to enhance the provision further
 • Able to work well under pressure

Benefits for you:

 • 46 days annual leave / National Contract Holiday Entitlement (pro rata)
 • Access to an Employee Assistance Programme which provides a 24/7 counselling service
 • Free Parking
 • Access to staff fitness trainer/nutritionist/exercise classes
 • View more benefits here:    https://www.gcs.ac.uk/recruitment/benefits-and-wellbeing

We welcome applications from individuals regardless of age, gender, ethnicity, disability, sexual orientation, gender identity, socio-economic background, religion and/or belief. We particularly welcome applications from groups currently underrepresented within our organisation.

If you wish to continue your application journey using Welsh Language, please visit our Cymraeg site. We encourage Welsh Language applications as we recognise the importance of delivering services in Welsh, and the need to grow our bilingual workforce.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Full-Time Equivalent Salary: £21,506 - £42,326 per annum dependent on qualifications and experience. 

Benefits:
Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Ddarlithydd/Darlithwyr (Banc) mewn TGAU Sgiliau Hanfodol Cymru

Cyfeirnod: MAR20236184

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Ddarlithydd/Darlithwyr Banc mewn TGAU Saesneg a Mathemateg, Sgiliau Hanfodol Cymru (pob lefel), Llythrennedd Digidol, Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Amdanom ni:

Coleg Gwyr Abertawe yw un o golegau mwyaf Cymru ac mae gennym enw da iawn am addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae gennym chwe champws ledled y ddinas a dros 4,500 o ddysgwyr amser llawn a 10,000 o ddysgwyr rhan-amser. Ar hyn o bryd, mae gennym drosiant o £50 miliwn, sy’n golygu ein bod yn gyflogwr sylweddol yn y rhanbarth. Rydym yn cyflogi tua 1,000 o staff.

Yng Ngholeg Gwyr Abertawe, rydym yn angerddol am fuddsoddi yn ein staff a gofalu am eu lles, er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth yn y gwaith a gartref.

Y rôl:

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am athrawon neu ddarlithwyr hyblyg a phrofiadol i gyflenwi a darparu gwersi ailsefyll TGAU a chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru ar Lefel 1 a 2.

 • Ni fydd gennych oriau gwaith penodol, a byddwch yn gweithio ar sail ad hoc
 • Cyflenwi ar gyfer absenoldeb salwch neu dros dro
 • Blwyddyn academaidd: Medi 2023 – Mehefin 2024
 • £15.61 - £30.71 yr awr (yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad)

Byddwch yn:

 • Athrawon, darlithwyr neu athrawon ysgol uwchradd wedi ymddeol cymwysedig a rhagorol, sy’n deall heriau amgylchedd addysgu
 • Gweithwyr proffesiynol sy’n gallu gweithio’n annibynnol ac mewn tîm i ddatblygu potensial dysgwyr, gan werthfawrogi eu bod yn dod o amrywiaeth eang o gefndiroedd
 • Pobl gyfeillgar a chlên gyda disgwyliadau uchel o bob dysgwr
 • Gweithwyr proffesiynol sydd â phrofiad perthnasol diweddar o fentrau a manylebau newydd. Ar gyfer Llythrennedd Digidol er enghraifft, sgiliau i addysgu’r canlynol: llythrennedd gwybodaeth, cydweithredu digidol, creadigrwydd a sgiliau dysgu a defnydd moesegol o adnoddau digidol, olion traed digidol, amddiffyn eich hun ar-lein a seiberfwlio
 • Ymarferydd â sgiliau trefnu a chyfathrebu cryf sydd â dealltwriaeth o bwysigrwydd anghenion unigol dysgwyr
 • Rhywun sydd â’r hyder a’r creadigrwydd i rannu syniadau ar gyfer ennyn diddordeb dysgwyr a dylunio adnoddau digidol difyr i wella’r ddarpariaeth ymhellach
 • Gallu gweithio’n dda dan bwysau

 Buddion:

 • 46 diwrnod o wyliau blynyddol / Cytundeb Cenedlaethol Hawl Gyliau Blynyddol (pro rata)
 • Mynediad i Raglen Cymorth Gweithwyr sy’n cynnig gwasanaeth cwnsela 24/7
 • Parcio am ddim
 • Mynediad i hyfforddwr ffitrwydd staff/maethegydd/dosbarthiadau ymarfer  corff
 • Cliciwch y linc i ddarganfod rhagor o fuddion: https://www.gcs.ac.uk/cy/recruitment/benefits-and-wellbeing 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, cefndir economaidd-gymdeithasol, crefydd a/neu gred. Rydym yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol o fewn ein sefydliad.

Os hoffech ymgymryd â’r broses ymgeisio trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch i’n gwefan Cymraeg. Rydym yn annog unigolion i gyflwyno ceisiadau Cymraeg gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau Cymraeg a’r angen i ehangu gweithlu dwyieithog.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â gwiriad DBS manylach a chofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Llawn Amser Cyfatebol Cyflog: £21,506 - £42,326 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

Buddion:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.