Gower College Swansea

Plumbing Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£22,581 - £44,442 per annum
Posted
30 Jan 2023
Closes
08 Feb 2023
Ref
JAN20236816
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Due to expansion of The Built Environment Learning Area, an exciting opportunity has arisen for an established Plumber to join a highly motivated and committed team.

With a proven track record in Plumbing/heating and a current up to date knowledge of the sector you will be instrumental in delivering curriculum on a wide range of courses from the Schools provision through to full time courses, apprenticeships and higher level courses which include renewable and environmental provision.

A requirement of the role is that you will possess a Level 3 qualification in Plumbing. In addition you will also be required to hold the ACS Gas qualification. You will possess a level 2 (GCSE or equivalent) literacy & numeracy qualification and be willing to work towards a teaching qualification. 

We are looking for inspiring individuals with a good knowledge of relevant regulations who wish to impart their knowledge and experience in delivering technical training.

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

As a clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Salary: £22,581 - £44,442 per annum dependent on qualifications and experience.

Benefits:
National contract holiday entitlement, plus of 5 closure days and of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

AttachmentsDownload PlumbingLecturer-JDPS-Oct2...

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd Plymwaith

Wrth i’n Maes Dysgu Amgylchedd Adeiledig ehangu, mae cyfle cyffrous wedi codi i Ddarlithydd profiadol mewn Plymwaith ymuno â thîm brwdfrydig ac ymroddedig.

Bydd gennych hanes o weithio ym maes Plymwaith/gwresogi a gwybodaeth gyfredol o’r sector. Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth gyflwyno cwricwlwm a chyrsiau eang, er enghraifft, cyrsiau ysgol, cyrsiau amser llawn, prentisiaethau a chyrsiau lefel uwch (sy’n cynnwys darpariaeth adnewyddadwy ac amgylcheddol). 

Rhaid i chi feddu ar gymhwyster Lefel 3 mewn Plymwaith. Yn ogystal, bydd gennych gymhwyster Nwy ACS a chymhwyster Lefel 2 (TGAU neu’r cyfwerth) mewn llythrennedd a rhifedd. Byddwch hefyd yn barod i sicrhau cymhwyster addysgu.

Rydym yn chwilio am unigolion ysbrydoledig sydd â dealltwriaeth o reoliadau perthnasol ac awydd i drosglwyddo eu profiad a’u gwybodaeth wrth gyflwyno hyfforddiant technegol.

Byddwch yn datblygu a defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys TGCh, i sicrhau ardderchowgrwydd mewn perthynas ag addysgu a dysgu. Byddwch hefyd yn cwblhau targedau cwrs at ddibenion cadw a chyrhaeddiad. 

Byddwch yn gyfathrebwr clir a hyderus a byddwch yn gallu ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr. Yn ogystal â hyn, byddwch yn meddu ar sgiliau trefnu a datrys problemau gwych a pharodrwydd i weithio’n hyblyg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Cyflog: £22,581 - £44,442 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad. 

Benefits:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

AttachmentsDownload GenericLecturer-JDPS(CYM).