Gower College Swansea

Tutor/Assessor In Accountancy

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£26,621 - £29,297 pa
Posted
23 Jan 2023
Closes
27 Jan 2023
Ref
DEC20221451
Subject Area
Accounting and Finance
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Full Time - 37 hours per week OR  2 x 0.5 part time positions
Permanent post based at Sketty Hall Business School.

An exciting opportunity has arisen within the college for an assessor within our Accountancy apprenticeship provision (AAT Levels 2-4) at our Sketty Hall Business School Campus. Working as part of the Accountancy team supporting apprenticeships from initial engagement with Employers and Apprentices through to monitoring learning, support and completion of the apprenticeship with a view to future professional progression.    

The main duties of the role are to carry out timely and regular progress reviews with learners, monitoring their attendance and progress against targets upon their apprenticeship programme; effectively reporting and coordinating the communication of learner progress between the Accountancy team, the apprentice and their employer.  

You will work with external employers to maintain and develop professional relationships ensuring that our Accountancy provision meets their training needs within the apprenticeship. Ideally you will be familiar with all the administrative requirements of the apprenticeship programme and have a proven track record of assessing apprentices. 

You will ideally possess a level 4 or equivalent qualification in Accounting and hold or be willing to work towards the A1 assessor/V1 verifiers’ award.  Level 2 (grade A-C) or equivalent Mathematics and English qualification is essential for the post.  

The ability to deliver and tutor AAT qualifications within the programme is desirable.  If required; a commitment to undertake teacher training qualification would be ideal for the post holder.  In addition to this further training opportunities can be provided for successful candidates who wish to continue their own Accountancy qualification. 

We are looking for someone with an ability to demonstrate and model excellent standards within the administrative requirements of the apprenticeship programme, with excellent verbal and written communication skills, strong team working and ILT skills and the ability to motivate, inspire and assess the progress of the learner. 

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link. 

 

Tiwtor/Asesydd Cyfrifeg Cyfeirnod: DEC20221453

Llawn Amser - 37 awr yr wythnos NEU 2 x 0.5 swydd rhan amser
Swydd barhaol wedi'i lleoli yn Ysgol Fusnes Neuadd Sgeti

Mae gyfle cyffrous wedi codi i Diwtor/Asesydd o fewn ein darpariaeth Prentisiaethau Cyfrifeg (AAT Lefel 2-4) ar gampws Ysgol Fusnes Plas Sgeti.

Bydd gennych ymagwedd broffesiynol a gwybodaeth gyfredol am y fframwaith perthnasol. Yn ogystal â hyn, byddwch yn medru cyflwyno cymwysterau AAT ar bob lefel sy’n berthnasol i’r rhaglen brentisiaeth. Yn ddelfrydol, byddwch yn gyfarwydd â gofynion gweinyddol y rhaglenni prentisiaeth a bydd gennych brofiad o ddarparu/asesu cymwysterau NVQ.

Byddwch yn gweithio â chwsmeriaid allanol o fewn y diwydiant i ddiwallu eu hanghenion a chynorthwyo gyda chynnal prosesau Sicrhau Ansawdd mewnol, gan sicrhau bod pob un o ofynion y cyrff dyfarnu a’r Dilysydd Allanol yn cael eu bodloni.

Yn ddelfrydol byddwch yn meddu ar gymhwyster Lefel 4 neu’r cyfwerth mewn Cyfrifeg ynghyd â (neu barodrwydd i sicrhau) dyfarniad Asesydd A1/Dilyswyr Mewnol V1. Mae Lefel 2 (Gradd A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Hefyd, mae ymrwymiad i ymgymryd â chymhwyster hyfforddi Athrawon yn hanfodol. Yn ogystal, gellir darparu cyfleoedd hyfforddi pellach i ymgeiswyr llwyddiannus sy’n dymuno parhau astudio cymwysterau Cyfrifeg.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig, ynghyd â sgiliau TGCh cadarn a’r gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr, gan drosglwyddo eich gwybodaeth iddynt. Gyda llygad dda am fanylder, byddwch yn sicrhau ansawdd a chwblhau targedau.
Mae'r swydd hon yn un Gymraeg Hanfodol (gweler y disgrifyddion lefel iaith atodedig), fodd bynnag, byddwn yn ystyried ymgeiswyr nad ydynt ar y lefel hon ond a fyddai’n barod i weithio tuag ati

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Buddion:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.