Gower College Swansea

Construction Multi Skills Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£11,291 - £22,221 per annum
Posted
17 Jan 2023
Closes
30 Jan 2023
Ref
JAN20235321
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

An opportunity has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to join the Built Environment team. The Built Environment is an aspiring department with a clear vision of delivering and inspiring. The student’s educational journey is at the heart of what we do. As a department we are continually adapting to an evolving industry and working towards the ‘green’ agenda.

The lecturer will be responsible for the development and delivery of a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year. A key priority for Gower College is ensuring excellence in teaching and learning.

The ideal candidate will be a confident communicator, who is enthusiastic and committed in inspiring and challenging all learners to achieve their potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly. A recognised teaching qualification is desirable but not essential. If you do not have a teaching qualification we will support you in your development in getting a PgCE.

Our Construction department is expanding and we are looking for someone with experience in the following trade areas;

  • Carpentry Brickwork Painting & Decorating Plastering 

Hours available: Part time, 18.5 hours per week, £11,290.50 - £22,221.00 per annum (depending on qualifications and experience).

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

 

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Salary: £21,506 - £42,326 per annum dependent on qualifications and experience.

Benefits:
Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: GenericLecturerJDPS.doc

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd Aml Sgiliau Adeiladu

Mae cyfle wedi codi i unigolyn profiadol, dawnus a llawn cymhelliant ymuno â thîm yr Amgylchedd Adeiledig. Mae'r Amgylchedd Adeiledig yn adran uchelgeisiol gyda gweledigaeth glir o gyflawni ac ysbrydoli. Mae taith addysgol y myfyriwr wrth wraidd yr hyn a wnawn. Fel adran rydym yn addasu’n barhaus i ddiwydiant sy’n esblygu ac yn gweithio tuag at yr agenda ‘werdd’.

Bydd y darlithydd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno amrywiaeth o strategaethau addysgu, dysgu ac asesu, monitro cynnydd dysgwyr a darparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Blaenoriaeth allweddol i Goleg Gwyr yw sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gyfathrebwr hyderus, sy'n frwdfrydig ac yn ymroddedig wrth ysbrydoli a herio pob dysgwr i gyflawni ei botensial. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau da a byddwch yn barod i weithio'n hyblyg. Mae cymhwyster addysgu cydnabyddedig yn ddymunol ond nid yn hanfodol. Os nad oes gennych gymhwyster addysgu byddwn yn eich cefnogi yn eich datblygiad wrth gael TAR.

Mae ein hadran Adeiladu yn ehangu ac rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad yn y meysydd masnach canlynol;

•    Gwaith Saer
•    Gwaith brics
•    Paentio ac Addurno
•    Plastro

Oriau ar gael: Rhan amser, 18.5 awr yr wythnos, £11,290.50 - £22,221.00 y flwyddyn (dibynnu ar gymwysterau a phrofiad).

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar

Cyflog: £21,506 - £42,326 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

Benefits:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

AttachmentsDownload GenericLecturer-JDPS(CYM).