Gower College Swansea

Tutor/Assessor - Business Administration

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£26,621 - £29,297 pa
Posted
13 Jan 2023
Closes
29 Jan 2023
Ref
NOV20224707
Job Function
Sales and Marketing
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

We are seeking to appoint a highly professional and experienced Business Administration Tutor / Assessor to deliver high quality training and assessment to learners within the Business Administration sector i.e. Apprenticeships in Business Administration up to Level 4. Skills and knowledge required in business communication, budget and resource management, project management, problem solving, change management, business law and business innovation.  Applicants will need to demonstrate this working knowledge in the application form. Experience in working within Medical or Legal Administration sectors would be highly desirable, to meet the demands of our stakeholders. 

The successful candidate will hold a Level 4 qualification or equivalent experience in Business and Administration or Management, or higher.  A TAQA assessor award or willing to work towards would be desirable. Level 2 (GCSE or equivalent) grade C or above literacy & numeracy qualification is essential for this post.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Tiwtor/Asesydd - Gweinyddu Busnes

Cyfeirnod: JAN20234523

Rydym yn chwilio am Hyfforddwr Gweinyddu Busnes proffesiynol a phrofiadol i ddarparu hyfforddiant ac asesiadau o ansawdd uchel i ddysgwyr yn y sector Gweinyddu Busnes e.e Prentisiaid Gweinyddu Busnes, Myfyrwyr Lefel 4 ac ati. Bydd gofyn i ymgeiswyr feddu ar y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i reoli cyllidebau ac adnoddau, rheoli prosiectau, datrys problemau a rheoli newid. Bydd gofyn i ymgeiswyr feddu hefyd ar wybodaeth ynghylch cyfathrebu busnes, cyfraith busnes ac arloesi busnes. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos y wybodaeth ymarferol hon ar eu ffurflenni cais. Byddai meddu ar brofiad o weithio o fewn y sector Gweinyddu Meddygol neu Gyfreithiol yn ddymunol iawn, er mwyn diwallu gofynion ein rhanddeiliaid.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster Lefel 4 (neu uwch) neu brofiad ym maes Busnes a Gweinyddu neu Reoli. Byddai meddu ar ddyfarniad Asesu TAQA neu barodrwydd i sicrhau un yn ddymunol. Mae cymhwyster  Lefel 2 (TGAU neu’r cyfwerth) Gradd C neu uwch mewn llythrennedd a rhifedd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.