Gower College Swansea

Pastoral Coach

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£22,658 - £24,665 pa
Posted
12 Jan 2023
Closes
26 Jan 2023
Ref
JAN20233256
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

An exciting opportunity has come up to work supporting learners in a new way. We are seeking to appoint an highly organised, experienced individual to join our very busy Learning Area Team in providing pastoral coaching for learners and support for personal tutors.

Your main area of responsibility is to proactively work with learners and college tutors to improve attendance, retention and attainment and address general behaviour issues, with a key responsibility of checking and reporting on learner attendance.

You will also work alongside other support services to provide a creative flexible extra curriculum offer which will be tailored for learners needs.

You will hold or be working towards a degree or level 4 qualification and have 5 GCSEs grade C or equivalent.  You must also be prepared to work towards a peer mentoring qualification.

You will need excellent organisation and problem solving skills, the ability to work flexibly under pressure, as well as excellent attention to detail.

Past experience of working with young people will be required, as well as experience of arranging activities and presenting.

In addition, you will need to demonstrate excellent I.T. and interpersonal skills to communicate effectively both internally and externally with stakeholders both in person and virtually.

Flexibility is essential to work across different College sites and on weekends and evenings when necessary.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Benefits:
28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Hyfforddwr Bugeiliol

Cyfeirnod: JAN20234352

Mae cyfle cyffrous wedi codi i gefnogi dysgwyr mewn ffordd newydd. Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus a phrofiadol i ymuno â Thimoedd Maes Dysgu prysur sy’n darparu gofal bugeiliol i ddysgwyr a chefnogi tiwtoriaid personol.

Eich prif gyfrifoldeb fydd gweithio’n rhagweithiol gyda dysgwyr a thiwtoriaid y coleg er mwyn gwella presenoldeb, cadw a chyrhaeddiad ac i fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud ag ymddygiad cyffredinol. Byddwch hefyd yn gorfod gwirio a chadw cofnod o bresenoldeb myfyrwyr.

Yn ogystal, byddwch yn gweithio â gwasanaethau cymorth eraill er mwyn darparu cynnig uwch-gwricwlaidd hyblyg sydd wedi’i deilwra’n arbennig at anghenion dysgwyr.

Byddwch yn meddu ar, neu’n barod i weithio tuag at ennill cymhwyster gradd neu gymhwyster lefel 4, ac mi fydd gennych 5 TGAU (Gradd C neu uwch) neu gymwysterau cyfatebol. Byddwch hefyd yn barod i weithio tuag at ennill cymhwyster mentora cymheiriaid.

Byddwch yn meddu ar sgiliau trefnu a datrys problemau gwych, a byddwch yn gallu gweithio’n dda o dan bwysau ac yn meddu ar lygad dda am fanylder.

Bydd angen profiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc arnoch chi ar gyfer y rôl, yn ogystal â phrofiad o drefnu gweithgareddau a gallu i gyflwyno.

Yn ogystal, bydd angen ichi arddangos sgiliau rhyngbersonol a TG rhagorol er mwyn cyfathrebu’n fewnol ac yn allanol gyda rhanddeiliaid yn bersonol ac ar-lein.

Rhaid ichi weithio’n hyblyg ar draws gampysau’r Coleg, yn ogystal â gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau o bryd i’w gilydd.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Similar jobs

Similar jobs