Gower College Swansea

Learning Support Assistant

Location
Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
£11.10 - £11.52 per hour
Posted
03 Jan 2023
Closes
31 Jan 2023
Ref
DEC20221378
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

You will be responsible for providing educational and personal assistance to students with learning and/or physical difficulties ensuring that their support needs in an educational context are fully met. You will provide one-to-one or small group support under the direction of the Lecturer in the classroom and via online remote delivery, assisting with the development of the learners’ literacy and numeracy skills and oral and written instruction both in person and virtually online.

You will act as a reader and prompter and ensure that reasonable adjustments are put in place for examinations and assessments. You will also support the learners outside the classroom as required e.g. on College trips, in public spaces, during lunch breaks and on journeys as necessary.

You will be educated to GCSE level with passes in Maths and English (grades A-C) or equivalent. Experience of working with students with learning and physical difficulties would be a distinct advantage. Good IT skills and experience using online communication / teaching tools are essential for this role.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).  

Benefits:
28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Banc Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Cyfeirnod: DEC20221381

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth addysgol a phersonol i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu a/neu gorfforol gan sicrhau bod eu hanghenion cefnogi mewn cyd-destun yn cael eu diwallu’n llwyr. Byddwch yn darparu cefnogaeth un i un neu gefnogaeth grwp o dan gyfarwyddyd y Darlithydd yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein, ac yn helpu gyda datblygu sgiliau rhifedd a llythrennedd y dysgwyr a gyda chyfarwyddiadau llafar ac ysgrifenedig wyneb yn wyneb ac yn rhiwthir, ar-lein.

Byddwch yn gweithredu fel darllenwr ac ysgogwr ac yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer arholiadau ac asesiadau. Byddwch hefyd yn cefnogi’r dysgwyr y tu allan i’r ystafell ddosbarth fel sy’n ofynnol e.e. ar dripiau’r Coleg, mewn mannau cyhoeddus, yn ystod egwyl cinio ac ar deithiau fel sy’n angenrheidiol.

Byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel TGAU ac wedi llwyddo mewn Mathemateg a Saesneg (graddau A-C) neu gyfatebol. Byddai profiad o weithio gyda myfyrwyr ag anawsterau dysgu a chorfforol yn fantais. Rhaid ichi feddu ar sgiliau TG cadarn  er mwyn cyfathrebu yn effeithiol ynghyd â defynyddio cyfarpar ar-lein.

Gallwch gyflwyno cais trwy gyfrwng y Gymraeg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc a disgwylir i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC) a bod yn destun Datgeliad DBS Manwl.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn 1 Chwefror.

Buddion:
28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.