Gower College Swansea

Child Care Assessor

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,579.00 - £22,668.00 Per Annum, Pro Rata
Posted
29 Nov 2022
Closes
12 Dec 2022
Ref
NOV20226422
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: AssessorinChildcare-JDPS-Nov22.doc

An exciting opportunity has arisen to join a successful team as an Assessor in Childcare. The successful candidate will assess and deliver to learners within the Children’s Care, Play Learning and Development (CCPLD) at levels 2 and 3.

You will be instrumental in supporting the learner to achieve the corresponding qualification and work with employers to ensure organisational and individual goals are met.

With experience of working in the child care sector and an understanding of the qualifications, you will ideally possess a level 5 qualification. The TAQA or A1 Assessor awards would also be desirable together with the competence to deliver and assess up to level 5. Level 2 (GCSE or equivalent) literacy & numeracy qualification is essential for this post. 

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the ability to assess to a high standard in order to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner. With attention to detail you will be target driven with a strong focus on quality.

This role is permanent, 37 hours a week and 38 weeks per annum. The pro-rata salary is £18,200.80 - £19,119.32.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: AssessorinChildcare-JDPS-Nov22(CYM).docx

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â thîm llwyddiannus fel Aseswr mewn Gofal plant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus asesu dysgwyr y sector Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (CCPLD) lefelau 2 a 3. 

Byddwch yn allweddol wrth gefnogi’r dysgwr i ennill cymhwyster cyfatebol a gweithio gyda chyflogwyr i sicrhau y cyrhaeddir amcanion sefydliadol ac unigol.

Bydd gennych brofiad o weithio yn y sector gofal plant a dealltwriaeth o’r cymwysterau ac, yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster lefel 5. Byddai'r dyfarniadau TAQA neu Aseswr A1 hefyd yn ddymunol ynghyd â'r cymhwysedd i gyflwyno ac asesu hyd at lefel 5. Mae cymhwyster llythrennedd a rhifedd Lefel 2 (TGAU neu gyfwerth) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog yn ysgrifenedig ac ar lafar a sgiliau hyfforddiant a arweinir (ILT) a bydd gennych y gallu i gyflwyno sesiynau o safon er mwyn ysgogi ac ysbrydoli’r dysgwyr gan drosglwyddo gwybodaeth iddynt. Byddwch yn drylwyr, yn uchelgeisiol o ran targedau a byddwch yn canolbwyntio’n gryf ar ansawdd.

Mae'r rôl hon yn un barhaol, 37 awr yr wythnos a 38 wythnos y flwyddyn. Y cyflog pro-rata yw £18,200.80 - £19,119.32.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).