Gower College Swansea

Tutor/Assessor in Accountancy

Expiring today

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£25,353.00 - £27,902.00 Per Annum
Posted
23 Nov 2022
Closes
06 Dec 2022
Ref
NOV20221095
Subject Area
Accounting and Finance
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking Attachments: TutorAssessorAccountancyJobDescription.docx

Full Time - 37 hours per week OR  2 x 0.5 part time positions
Permanent post based at Sketty Hall Business School

An exciting opportunity has arisen within the College for a Tutor/Assessor within our Accountancy Apprenticeships provision (AAT Levels 2-4) at our Sketty Hall Business School campus.

With a professional approach you will have current knowledge of the relevant framework and the ability to deliver AAT qualifications at all levels relevant to the apprenticeship programme is desirable. Ideally you will also be familiar with the administrative requirements of the apprenticeship programmes and have a proven track record of delivering/assessing NVQs to learners.

You will work with external customers in industry to meet their needs and assist Internal Quality Assurance processes in ensuring that all requirements of the External Verifier and awarding bodies are met.

You will ideally possess a level 4 qualification or equivalent in Accounting and hold or be willing to work towards the A1 Assessor/V1 Internal Verifiers award.  Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification is essential for this post. If required; a commitment to undertake a Teacher training qualification is essential for this post.  In addition, further training opportunities can be provided for successful candidates who wish to continue their own Accountancy qualifications.

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have ability to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner.  With attention to detail you will be target driven with a strong focus on quality.

This post has been deemed Welsh Essential at Level 1 (see Welsh Language Level Descriptors attached to job description) however we would also be interested in  candidates who are not at this level but would be willing to work towards it.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Tiwtor/Asesydd Cyfrifeg

Reference: NOV20225229

Expiry date: 23:59, Tue, 6th Dec 2022

Location: Swansea

Salary: £25,353.00 - £27,902.00 Per Annum

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Attachments: TutorAssessorAccountancy-JDPS-Nov2022(CYM).docx

Llawn Amser - 37 awr yr wythnos NEU 2 x 0.5 swydd rhan amser
Swydd barhaol wedi'i lleoli yn Ysgol Fusnes Neuadd Sgeti

Mae gyfle cyffrous wedi codi i Diwtor/Asesydd o fewn ein darpariaeth Prentisiaethau Cyfrifeg (AAT Lefel 2-4) ar gampws Ysgol Fusnes Plas Sgeti.

Bydd gennych ymagwedd broffesiynol a gwybodaeth gyfredol am y fframwaith perthnasol. Yn ogystal â hyn, byddwch yn medru cyflwyno cymwysterau AAT ar bob lefel sy’n berthnasol i’r rhaglen brentisiaeth. Yn ddelfrydol, byddwch yn gyfarwydd â gofynion gweinyddol y rhaglenni prentisiaeth a bydd gennych brofiad o ddarparu/asesu cymwysterau NVQ.

Byddwch yn gweithio â chwsmeriaid allanol o fewn y diwydiant i ddiwallu eu hanghenion a chynorthwyo gyda chynnal prosesau Sicrhau Ansawdd mewnol, gan sicrhau bod pob un o ofynion y cyrff dyfarnu a’r Dilysydd Allanol yn cael eu bodloni.

Yn ddelfrydol byddwch yn meddu ar gymhwyster Lefel 4 neu’r cyfwerth mewn Cyfrifeg ynghyd â (neu barodrwydd i sicrhau) dyfarniad Asesydd A1/Dilyswyr Mewnol V1. Mae Lefel 2 (Gradd A-C) neu’r cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Hefyd, mae ymrwymiad i ymgymryd â chymhwyster hyfforddi Athrawon yn hanfodol. Yn ogystal, gellir darparu cyfleoedd hyfforddi pellach i ymgeiswyr llwyddiannus sy’n dymuno parhau astudio cymwysterau Cyfrifeg.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig, ynghyd â sgiliau TGCh cadarn a’r gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr, gan drosglwyddo eich gwybodaeth iddynt. Gyda llygad dda am fanylder, byddwch yn sicrhau ansawdd a chwblhau targedau.
Mae'r swydd hon yn un Gymraeg Hanfodol (gweler y disgrifyddion lefel iaith atodedig), fodd bynnag, byddwn yn ystyried ymgeiswyr nad ydynt ar y lefel hon ond a fyddai’n barod i weithio tuag ati

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).