Gower College Swansea

Assistant Learning Area Manager - Independent Learning Skills

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£42,653.00 - £44,047.00 Per Annum
Posted
22 Nov 2022
Closes
02 Dec 2022
Ref
NOV20222021
Job Level
Manager
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 37 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government/Teachers Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ALAMILS-JDPS-Nov2022.doc

An exciting opportunity has arisen to support the Learning Area Manager in Independent Living Skills (ILS).  The Learning Area has a new Welsh Government led non-accredited curriculum, based on the 4 pillars; Community, Health and Wellbeing, Employability and ILS.

The pillars, combined with appropriate qualifications and the opportunity to develop literacy and numeracy, create a dynamic and flexible curriculum for students ranging from pre-entry up to GCSE.  

The Assistant Learning Area Manager will support the Learning Area Manager in leading a team of dedicated staff to ensure the highest standards of quality are embedded within the provision.  With a clear focus on developing the curriculum, managing student behaviour, tracking and monitoring student progress, managing cover and the management of staff. 

Holding a degree or equivalent and a recognised teaching qualification (PGCE or equivalent), will be essential and you will ideally possess a Post Graduate/Higher degree in Leadership and Management or be willing to work towards one. Having previous experience of working in an additional learning needs educational setting will be highly desirable. The role will also carry a teaching commitment within the ILS department. 

We are looking for candidates who can bring innovation, energy and a can-do attitude, supported by an extensive knowledge of additional learning needs.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Rheolwr Cynorthwyol Maes Dysgu - Sgiliau Byw’n Annibynnol

Benefits: 37 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: ALAMILS-JDPS-Nov2022(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i gefnogi'r Rheolwr Maes Dysgu mewn Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS). Mae gan y Maes Dysgu gwricwlwm newydd heb ei achredu dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn seiliedig ar y 4 piler; Cymuned, Iechyd a Lles, Cyflogadwyedd a ILS.

Mae’r pileri, ynghyd â chymwysterau priodol a’r cyfle i ddatblygu llythrennedd a rhifedd, yn creu cwricwlwm deinamig a hyblyg i fyfyrwyr yn amrywio o gyn-fynediad hyd at TGAU.

Bydd y Rheolwr Maes Dysgu Cynorthwyol yn cefnogi’r Rheolwr Maes Dysgu i arwain tîm mawr o staff sicrhau bod y safonau ansawdd uchaf yn cael eu gwreiddio yn y ddarpariaeth. Gyda ffocws clir ar wella cadw, cyrhaeddiad a chanlyniadau llwyddiannus, byddwch yn cynorthwyo gyda chynllunio, trefnu a datblygu’r cwricwlwm tra hefyd yn cyfrannu at reoli staff a dysgwyr.

Bydd gennych radd neu’r cyfwerth mewn disgyblaeth gysylltiedig â chymhwyster addysgu (TAR neu’ch cyfwerth) ac, yn ddelfrydol, byddwch yn meddu ar radd uwch/ôl-raddedig mewn Arwain a Rheoli, neu byddwch yn barod i weithio tuag at un. 

Bydd cael profiad blaenorol o weithio mewn lleoliad addysgol anghenion dysgu ychwanegol yn ddymunol iawn. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys ymrwymiad addysgu o fewn yr adran ILS.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr a all ddod ag arloesedd, egni ac agwedd gallu gwneud, gyda chefnogaeth gwybodaeth helaeth o anghenion dysgu ychwanegol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).