Gower College Swansea

Advance into Further Education Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506 - £42,326 pa
Posted
17 Nov 2022
Closes
29 Nov 2022
Ref
OCT20229747
Job Level
Lecturer, Tutor
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Duration: Until June 30th 2023.

Attachments: AdvanceintoFELecturer-JDPS.doc

An exciting opportunity has arisen to support the growth of the Advance into Further Education programme at the College. The College is seeking a qualified, committed and highly motivated individual to deliver a range of units on our Advance into Further Education and Bridge programmes from Entry 3 to Level 2. These programmes specifically support those learners who are undecided about their career path and may have some barriers to education.

The successful candidate will possess excellent classroom management skills coupled with the tenacity, commitment and patience to deal with learners who may display challenging behaviour.

You will develop and employ a variety of teaching and learning strategies, including the effective use of ILT, to ensure excellence and the achievement of course targets for retention and attainment.

As a clear and confident communicator, you will have the ability to motivate students and to create a positive learning environment and support a learner’s potential. You will also be required to undertake a personal tutor role.

You will be qualified to degree level with experience of delivering BTEC courses across any level. A background in sport or public services or an interest in these areas would be beneficial. You will possess/or be prepared to work towards a recognised teaching qualification and be able to adapt your teaching style to meet the needs of a variety of different age groups.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd Dilyniant i Addysg Bellach

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration: Nes Mehefin 30fed 2023.

Attachments: AdvanceintoFELecturer-JDPS(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i gefnogi twf rhaglenni Dilyniant i AU Coleg Gwyr Abertawe. Mae’r Coleg yn chwilio am unigolyn cymwysedig, ymroddedig a brwdfrydig i addysgu nifer o unedau (Dilyniant i AU) gan gynnwys Mynediad 3, Lefel 1 a Lefel 2. Mae’r rhaglenni hyn yn cefnogi dysgwyr nad ydynt wedi penderfynu ar eu llwybr gyrfa.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau rheoli dosbarth rhagorol ynghyd â dycnwch, ymrwymiad ac amynedd i ddelio â myfyrwyr sy’n ymddwyn mewn ffyrdd heriol.

Byddwch yn datblygu a defnyddio ystod eang o strategaethau addysgu a dysgu, ac yn defnyddio TG mewn modd effeithiol i sicrhau ardderchowgrwydd a chyflawniad targedau at ddibenion cyrraedd a chadw.

Byddwch yn gyfathrebwr clir ac yn medru ysbrydoli myfyrwyr, gan greu amgylchedd dysgu positif sy’n hybu potensial pob dysgwr. Bydd angen i chi hefyd weithredu fel tiwtor personol.

Byddwch yn gymwys hyd at lefel gradd gyda phrofiad o gyflwyno cyrsiau BTEC ar unrhyw lefel. Byddai cefndir mewn chwaraeon neu wasanaethau cyhoeddus neu ddiddordeb yn y meysydd hyn yn fuddiol. Byddwch yn meddu ar/neu'n barod i weithio tuag at gymhwyster addysgu cydnabyddedig ac yn gallu addasu eich arddull addysgu i gwrdd ag anghenion amrywiaeth o wahanol grwpiau oedran.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.