Gower College Swansea

Library Advisor

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£24,061.00 - £26,149.00 Per Annum
Posted
14 Nov 2022
Closes
25 Nov 2022
Ref
NOV20222914
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: LibraryAdvisorJDNov22.docx

The Library Service is looking for an enthusiastic person with excellent customer care skills and a can-do attitude to work in a busy and sometimes demanding learning environment.

The successful candidate will place learners at the centre of all their work supporting learners with a wide range of needs and abilities.

They will have the ability to:


•    Proactively liaise with teaching staff to understand the needs of learners;
•    Create and deliver information skills sessions to meet those needs;
•    Support learners on a one-to-one and classroom basis;
•    Promote library services and resources in innovative and effective ways to teaching staff and learners;
•    Supervise and enthuse the activities of the team based at Gorseinon Library.  A good team-working ethic is essential.

They will have the ability to encourage collaborative learning styles as well as actively ensuring that learners also have a quiet place to study.  

An active interest in digital technologies and new developments in technologies and learning is encouraged. An ability to communicate and enthuse learners to use certain digital platforms and online learning is also welcome.

A detailed knowledge of stock and learner needs is expected to develop in time.  Similarly, a concern for the physical environment of the library is also a necessity in order to ensure that the learner experience is maximised.

Any experience of improving accessibility to ensure all learners are able to benefit from our services would be particularly welcome.

A degree or Level 5 qualification is essential as is experience of teaching or instructing in a classroom environment.  A Library qualification at this level is desirable but not essential.

The ability to drive and travel between campuses is an essential requirement as is the ability to work an evening as part of a rota.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

 

Cynghorydd Llyfrgell

 

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

 

Attachments: LibraryAdvisor-JDPS-Nov2022(CYM).doc

 

Mae'r Gwasanaeth Llyfrgell yn chwilio am berson brwdfrydig gyda sgiliau gofal cwsmer rhagorol ac agwedd gadarnhaol tuag at waith mewn amgylchedd dysgu prysur ac weithiau heriol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhoi dysgwyr yn gyntaf mewn perthynas â’i waith ac yn cefnogi eu hamrywiaeth eang o sgiliau a galluoedd. Bydd gan ymgeiswyr y gallu i:

•    Gyfathrebu’n rhagweithiol â staff i ddeall anghenion dysgwyr;
•    Creu a chyflwyno sesiynau gwybodaeth am sgiliau i ddiwallu’r anghenion hynny;
•    Cefnogi dysgwyr ar sail un-i-un ac yn yr ystafell ddosbarth;
•    Hyrwyddo gwasanaethau ac adnoddau’r llyfrgell mewn ffyrdd effeithiol ac arloesol i addysgu staff a dysgwyr;
•    Goruchwylio a hybu gweithgareddau tîm Llyfrgell Gorseinon. Mae’r gallu i weithio’n effeithiol mewn tîm yn hanfodol. 

Bydd gan ymgeiswyr allu i annog dulliau dysgu cydweithredol a byddant yn medru sicrhau bod dysgwyr yn gallu mynd i le tawel i wneud gwaith.

Anogir diddordeb gweithredol mewn technolegau digidol a datblygiadau newydd mewn technolegau a dysgu. Croesewir hefyd y gallu i gyfathrebu ac ysgogi dysgwyr i ddefnyddio rhai llwyfannau digidol a dysgu ar-lein.

Disgwylir i wybodaeth fanwl o stoc ac anghenion dysgwyr ddatblygu ymhen amser. Yn yr un modd, mae pryder am amgylchedd ffisegol y llyfrgell hefyd yn anghenraid er mwyn sicrhau y gwneir y mwyaf o brofiad y dysgwr.

Byddai croeso arbennig i unrhyw brofiad o wella hygyrchedd i sicrhau bod pob dysgwr yn gallu elwa ar ein gwasanaethau.
Mae gradd neu gymhwyster Lefel 5 yn hanfodol ynghyd â phrofiad o addysgu neu gyfarwyddo mewn amgylchedd ystafell ddosbarth. Mae cymhwyster Llyfrgell ar y lefel hon yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Mae'r gallu i yrru a theithio rhwng campysau yn ofyniad hanfodol yn ogystal â'r gallu i weithio gyda'r nos fel rhan o rota.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Similar jobs

Similar jobs