Gower College Swansea

Bank GCSE Maths Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£14.86 - £29.25 Per Hour
Posted
04 Oct 2022
Closes
17 Oct 2022
Ref
OCT20222754
Subject Area
Mathematics
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: GenericLecturerJDPS.doc

An exciting appointment has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to teach GCSE Maths. The ideal candidate should possess a relevant degree, have successful experience of teaching GCSE Maths and hold a recognised teaching qualification. 

Working as part of a team, you will develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year.  Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this subject area. 

As a confident communicator, you need to be an enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly.

The successful candidate will be able to demonstrate excellent organisational skills, enthusiasm and tenacity and must be able to work well with a range of abilities. A willingness to travel across campus sites is essential.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Banc Darlithydd TGAU Mathemateg

Benefits: Hawl gwyliau pro rata y contract cenedlaethol, ynghyd â 5 diwrnod cau pro rata ac 8 gwyl banc pro rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fuddion i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachements: GenericLecturer-JDPS(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, dawnus ac ysbrydoledig i addysgu mathemateg ar lefel TGAU. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar radd berthnasol mewn Bioleg, profiad llwyddiannus o addysgu mathemateg ar lefel TGAU a chymhwyster addysgu cydnabyddedig.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau addysgu. Byddwch hefyd yn monitro cynnydd dysgwyr gan ddarparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae sicrhau ardderchogrwydd mewn addysgu a dysgu yn flaenoriaeth allweddol i’r Coleg a bydd gofyn i chi wneud cyfraniadau llawn i gyfarfodydd tîm, gan effeithio’n bositif ar ansawdd cyffredinol y maes dysgu. 

Fel cyfathrebwr hyderus, bydd gofyn i chi fod yn unigolyn brwdfrydig ac ymroddgar sy’n gallu ennyn diddordeb, ysbrydoli a herio pob dysgwr gyflawni eu potensial unigol.

Sgiliau trefnu, brwdfrydedd a dycnwch ardderchog ac yn gallu gweithio’n dda gydag amrywiaeth o alluoedd. Mae parodrwydd i deithio ar draws safleoedd campws yn hanfodol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.