Gower College Swansea

Bank Engineering (Electronic) Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Pro Rata
Posted
30 Sep 2022
Closes
13 Oct 2022
Ref
SEP20222000
Subject Area
Engineering
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits:

Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: EngineeringLecturer(Electronics)-JDPS.doc

An exciting appointment has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to teach on Electronic Engineering programmes. The ideal candidate should possess a suitable qualification and have experience of teaching a range of Electronic Engineering related topics in a post-16 setting. Experience of working with skills competitions and standards and a recognised teaching qualification is also desirable.

Working as part of a team, you will develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year.  Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this subject area. 

As a confident communicator, you need to be an enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly.

This is a superb opportunity for a first class applicant to join an established department and work in a College with an excellent reputation for successful outcomes.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Darlithydd Peirianneg Banc (Electronig)

Reference: SEP20222016

Expiry date: 23:59, Thu, 13th Oct 2022 Location: Swansea Salary: £21,506.00 - £42,326.00 Pro Rata

Benefits:

Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments:

EngineeringLecturer(Electronics)-JDPS(Cymraeg).doc

Mae apwyntiad cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, talentog a hynod frwdfrydig ddysgu ar raglenni Peirianneg Electronig. Dylai’r ymgeisydd delfrydol feddu ar gymhwyster addas a bod â phrofiad o ddysgu ystod o bynciau cysylltiedig â Pheirianneg Electronig mewn lleoliad ôl-16. Mae profiad o weithio gyda safonau a chystadlaethau sgiliau a chymhwyster addysgu cydnabyddedig hefyd yn ddymunol.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn datblygu ac yn cyflogi amrywiaeth o strategaethau dysgu, addysgu ac asesu, monitro cynnydd dysgwyr a darparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae sicrhau rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu yn flaenoriaeth allweddol i’r Coleg a bydd disgwyl i chi wneud cyfraniad llawn i gyfarfodydd tîm a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd cyffredinol y maes pwnc hwn.

Fel cyfathrebwr hyderus, mae angen i chi fod yn unigolyn brwdfrydig ac ymrwymedig sy’n gallu ysbrydoli, herio a denu diddordeb pob dysgwr i gyflawni ei botensial unigol. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau da a byddwch yn barod i weithio’n hyblyg.

Mae hwn yn gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf ymuno ag adran sefydledig a gweithio mewn Coleg sydd ag enw rhagorol am ganlyniadau llwyddiannus.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Cyflog: £21,506 - £42,326 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.