Part Time Administration Assistant – Faculty Office

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking Attachments: AdminAssistant-FacultyOffice-JDPS.doc

You will be responsible for providing a comprehensive administrative support service to the Faculty Office. With key accountability for consumable ordering, maintaining accurate records and administering credit card returns, you will work as part of a team with a strong customer focus.

With previous experience of maintaining accurate administration systems, you will possess excellent IT skills.  With a minimum of 5 GCSEs Grade A-C (or equivalent) including Maths and English you will also possess a relevant level 2 qualification, ideally in Business Administration.

As the first point of contact for visitors, lecturers and students you will possess excellent interpersonal skills coupled with the ability to communicate confidently at all levels. You will be able to prioritise your workload and work to strict deadlines with a commitment to maintaining high quality standards.  Welsh language skills have been identified as desirable for this role.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

18.5 hours per week

Cynorthwyydd Gweinyddol Rhan Amser – Swyddfa’r Gyfadran

Reference: SEP20221326

Expiry date: 23:59, Tue, 11th Oct 2022

Location: Abertawe Salary: £9,888.00 - £10,586.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: AdminAssistant-JDPS(CYM).doc

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth weinyddol helaeth i Swyddfa’r Gyfadran. Yn bennaf, byddwch yn gyfrifol am archebu nwyddau traul, cynnal cofnodion manwl a gweinyddu datganiadau cardiau credyd. Fe fydd gofyn ichi hefyd weithio fel rhan o dîm sydd â ffocws cryf ar gwsmeriaid.

Bydd gennych brofiad blaenorol o gynnal systemau gweinyddol manwl a sgiliau TG rhagorol. Byddwch yn meddu ar o leiaf 5 TGAU, Graddau A-C (neu gymwysterau cyfatebol), gan gynnwys Mathemateg a Saesneg. Bydd hefyd gennych gymhwyster Lefel 2 perthnasol, yn ddelfrydol mewn Gweinyddu Busnes.

Fe fyddwch yn gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i ymwelwyr, darlithwyr a myfyrwyr a bydd gennych sgiliau rhyngbersonol ardderchog yn ogystal â’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar bob lefel. Rhaid ichi flaenoriaethu eich llwyth gwaith a gweithio i derfynau amser tynn, a bod yn ymrwymedig i gynnal safonau ansawdd uchel. Mae Sgiliau Iaith Gymraeg wedi’u nodi’n ddymunol ar gyfer y rôl hon.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

18.5 awr yr wythnos