Gower College Swansea

Administrator / Receptionist - Llwyn Y Bryn (Swansea)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£10.25 - £10.97 Per Hour
Posted
21 Sep 2022
Closes
30 Sep 2022
Ref
SEP20227544
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: AdministratorReceptionist-JDPS-May2022(ENG).docx

Based at Llwyn Y Bryn reception, the key focus will be to act as the first point of contact for internal and external customers and students and to offer advice and guidance that includes all areas of learning support, both face to face and over the telephone, delivering excellent customer service and promoting Gower College Swansea.

You will be responsible for dealing with queries from staff, students, businesses and the general public both through face to face and over the telephone.  You will also undertake  administrative duties as required.

You will have experience of working in a reception/customer service environment and hold a relevant NVQ Level 2 qualification or equivalent and GCSE Maths and English qualifications (Grade A-C).

This post has been deemed as Welsh essential at level 3.

Hours available are as follows:

  • Tues 8.30-12.30 (4hrs)
  • Wed 8.30- 4.30 (7.5hrs)
  • Thur 4.30-8.30 (4hrs)
  • Friday 8.30-4.30 (7.5 hrs)

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweinyddwr/Derbynnydd - Llwyn y Bryn (Abertawe)

Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: AdministratorReceptionist-JDPS-May2022(CYM).docx

Wedi eich lleoli yn nerbynfa Llwyn y Bryn, un o’ch prif ddyletswyddau bydd gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i gwsmeriaid a myfyrwyr mewnol ac allanol, gan gynnig cyngor a chymorth sy’n ymwneud â phob agwedd ar gymorth dysgu. Byddwch yn gwneud hyn wyneb yn wyneb a thros y ffôn ac yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych, gan hyrwyddo Coleg Gwyr Abertawe.

Byddwch yn gyfrifol am ddelio ag ymholiadau gan staff, myfyrwyr, busnesau a’r cyhoedd, wyneb yn wyneb a thros y ffôn. Byddwch hefyd yn ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol yn ôl y gofyn.

Bydd gennych brofiad o weithio mewn derbynfa/amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid a byddwch yn meddu ar NVQ Lefel 2 perthnasol (neu’r cyfwerth) yn ogystal â chymhwyster TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (Graddau A-C).

Mae'r oriau sydd ar gael fel a ganlyn:

Dydd Mawrth 8.30 - 12.30 (4 awr)

Dydd Mercher 8.30 - 4.30 (7.5 awr)

Dydd Llun 8.30 - 12.30 (4 awr)

Dydd Gwener 8.30 - 4.30 (7.5 awr)

Mae'r swydd hon wedi'i hystyried yn Gymraeg yn hanfodol ar lefel 3.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Similar jobs

Similar jobs