0.5 Dance Lecturer

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: DanceLecturer-JDPS-Sept2022.doc

Gower College Swansea is seeking a part time (0.5) Dance lecturer (maternity cover) to join the College’s dedicated Performing Arts Team (October 2022 - July 2023). Ideally the successful candidate will be a enthusiastic, self-motivated, team worker who is an experienced Dance specialist. You will have the ability to be creative and adaptable across varied levels of delivery and offer a diverse range of dance genres and knowledge in both practical and theoretical settings. The key requirements of the role are to teach, assess and contribute to the co-ordination of the following;

·         The delivery of practical (contemporary style) and theoretical elements of the A Level Dance specification

·         Teaching of Ballet, Jazz and Contemporary

·         Teaching across Vocational L2/L3/L4 courses – both practical and theory.

·         Ability to choreograph work for performance projects and exam based work. 

The ability to also offer Tap Dance is desirable.

Educated to degree level or equivalent in Dance is essential and you will hold or be working towards a PGCE qualification.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Dawns Darlithydd

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: DanceLecturer-JDPS(CYM)-Sept2022.doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am ddarlithydd Dawns (dros gyfnod mamolaeth) rhan-amser (0.5) i ymuno â thîm Celfyddydau Perfformio ymroddedig y Coleg (Hydref 2022 - Gorffennaf 2023). Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weithiwr tîm deinamig a brwdfrydig ac yn arbenigwr Dawns profiadol.

Bydd gennych y gallu i addasu a bod yn greadigol ar draws lefelau addysgu amrywiol a byddwch yn cynnig amrywiaeth eang o genres a gwybodaeth dawns mewn lleoliadau ymarferol a damcaniaethol.

Gofynion allweddol y rôl yw addysgu, asesu a chyfrannu at y gwaith o gydlynu’r canlynol:


•    Addysgu elfennau ymarferol (arddull gyfoes) a damcaniaethol o fanyleb Safon Uwch Dawns

•    Addysgu Bale, Jazz a Chyfoes

•    Addysgu ar draws cyrsiau Galwedigaethol L2/L3/L4 – ymarferol a theori

•    Gallu coreograffu gwaith ar gyfer prosiectau perfformio a gwaith arholiadau 

•    Mae’r gallu i gynnig Tapddawnsio yn ddymunol

•    Mae addysg hyd at lefel gradd neu’r cyfwerth mewn Dawns yn hanfodol a bydd gennych gymhwyster TAR neu yn gweithio tuag ato.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penod.edig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar