Gower College Swansea

IT Technician (Welsh Essential)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,579.00 - £23,490.00 Per Annum
Posted
21 Sep 2022
Closes
04 Oct 2022
Ref
SEP20229200
Job Level
Technician
Job Function
IT / e-learning
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ITTechnician(WelshEssential)-JDPS-Sept22.doc

The college is continuing an exciting programme of improving the IT facilities offered to our students and staff. As a result of a recent department re-structure, we now have an opportunity for an additional enthusiastic and experienced IT Technician to join our Computer Services Department to help us with this programme, and to provide high quality support to staff and student users of the College Systems and Network. 

Applicants should possess a proven track record of working as an IT Technician or in a similar role, supported by relevant experience gained through working in a commercial and/or education environment. Applicants will have a good knowledge of hardware and software installation and support, coupled with demonstrable experience of diagnosing and resolving problems in an efficient and effective manner. Experience of supporting Apple equipment is highly desirable, as is any experience of supporting telephony.

Educated to level 3 or above in an IT or related discipline, applicants will be able to learn new systems quickly, will possess a strong customer service ethic and be an excellent communicator. Applicants must adopt a flexible approach to working patterns and be willing to travel and set up equipment off-site.

This post has been deemed Welsh Essential at Level 4 (see Welsh Language Level Descriptors attached to job description).

Location: Gorseinon or Tycoch Campus

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

 

Technegydd TG (Cymraeg Hanfodol)

 

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

 

Attachments:  ITTechnician(WelshEssential)-JDPS-Sept22(CYM).doc

 

Mae’r Coleg yn ceisio gwella ymhellach y cyfleusterau TG sydd ar gael i fyfyrwyr a staff. Wrth i ni ail-strwythuro’r adran, mae cyfle wedi codi i Dechnegydd TG deinamig a phrofiadol i ymuno ag Adran Gwasanaethau Cyfrifiadurol y Coleg i'n helpu gyda'r rhaglen hon, a darparu cymorth o safon uchel i staff a dysgwyr sy'n defnyddio systemau a rhwydweithiau'r Coleg.

Dylai fod gan ymgeiswyr hanes o weithio fel Technegydd TG neu mewn rôl debyg, ynghyd â phrofiad mewn rôl o'r fath mewn amgylchedd masnachol a/neu ym myd addysg. Bydd gwybodaeth dda gan ymgeiswyr o osod offer caledwedd a meddalwedd a darparu cymorth, ynghyd â phrofiad o ddiagnosio a datrys problemau mewn modd effeithlon ac effeithiol.  Mae profiad o ddarparu gwasanaeth cymorth ar gyfer offer Apple yn ddymunol iawn, a hefyd unrhyw brofiad o ddarparu gwasanaeth cymorth teleffoni.

Wedi cael addysg i lefel 3 neu uwch mewn TG neu ddisgyblaeth gysylltiedig, bydd ymgeiswyr yn gallu dysgu systemau newydd yn gyflym ac yn dangos etheg gwasanaeth cwsmeriaid gryf ac yn gyfathrebwr ardderchog.  Rhaid i ymgeiswyr fabwysiadu ymagwedd hyblyg at batrymau gwaith a bod yn barod i deithio a gosod offer oddi ar y safle.

Mae’r swydd hon wedi’i hystyried yn Gymraeg yn Hanfodol ar Lefel 4 (gweler y Disgrifyddion Lefel Cymraeg ynghlwm wrth y disgrifiad swydd).

Lleoliad: Gorseinon neu Gampws Tycoch

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Similar jobs

Similar jobs