Health & Social Care Tutor/Assessor

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: HSC-TutorAssessorsJC-JDPS(Sept22)(welshess).docx

This is an exciting opportunity for a suitably qualified Tutor/Assessor with a health and social care background to join our highly successful and professional team, operating within GCS Training, the commercial branch of the College. 

Working as part of a team of professional trainers and assessors you will assess, coach and train learners within the working environment in all aspects of Health & Social Care on qualifications and taught courses.

You will work with employers to diagnose and support training solutions to meet the needs of the organisation and assist Assessors and Internal Verifiers in ensuring that all requirements of the External Verifier and awarding bodies are met.

With a professional approach you will have current knowledge of the Health & Social Care sector and be occupationally competent to deliver and assess up to Level 3.

You will possess an NVQ/QCF Level 3 qualification in Health & Social Care, and ideally hold the A1 Assessor/V1 Internal Verifiers award (TAQA) or be willing to work towards.  Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification is essential for this post. 

With excellent verbal and written communication skills and strong ILT skills you will have the ability to deliver the Health & Social Care framework to a high standard to motivate, inspire and transfer knowledge to the learner.  With attention to detail you will be target driven with a strong focus on quality.

You will be required to support work-based learners accessing a wide geographical area.

This post has been deemed as welsh essential.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Tiwtor/Aseswr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: HSC-TutorAssessorsJC-JDPS(Sept22)(welshess).docx

Dyma gyfle cyffrous i Diwtor/Aseswr cymwysedig sydd â chefndir iechyd a gofal cymdeithasol i ymuno â’n tîm llwyddiannus a phroffesiynol, sy’n gweithredu o fewn Hyfforddiant CGA, cangen fasnachol y Coleg. 

Byddwch yn gweithio mewn tîm o hyfforddwyr proffesiynol a bydd gofyn i chi asesu a hyfforddi dysgwyr mewn amgylchedd gwaith ym mhob agwedd ar gyrsiau a chymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Byddwch yn gweithio â chyflogwyr i nodi a chynnig datrysiadau ynghylch hyfforddiant, er mwyn diwallu anghenion y sefydliad a chynorthwyo Aseswyr a Dilyswyr Mewnol i sicrhau bod holl ofynion y Dilyswyr Allanol a chyrff dyfarnu yn cael eu bodloni.

Bydd gennych ymagwedd broffesiynol a gwybodaeth gyfredol am y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a byddwch yn gymwys yn alwedigaethol i gyflwyno ac asesu hyd at Lefel 3.

Byddwch yn meddu ar NVQ/QCF gymhwyster Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac, yn ddelfrydol, Dyfarniad Aseswr A1/Cymhwyster Dilysu Mewnol V1 (TAQA), neu barodrwydd i ennill un o'r cymwysterau hyn. Byddwch hefyd yn meddu ar Lefel 2 (gradd A-C) mewn Mathemateg a Saesneg - hanfodol.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig, sgiliau TGCh da iawn, gallu i gyflwyno’r fframwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol i safon uchel er mwyn, ysgogi, ysbrydoli a throsglwyddo gwybodaeth i’r dysgwyr. Bydd gennych hefyd lygad dda am fanylder, brwdfrydedd dros gyflawni targedau a ffocws clir ar ansawdd.

Bydd gofyn i chi ddarparu cymorth i ddysgwyr seiliedig ar waith ar draws ardal ddaearyddol eang.

Mae'r swydd hon wedi'i hystyried yn Gymraeg yn hanfodol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).