Gower College Swansea

Contract Compliance Coordinator (Work Based Learning)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£32,938.00 - £34,897.00 Per Annum
Posted
21 Sep 2022
Closes
07 Oct 2022
Ref
AUG20224031
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ContractComplianceCo-ordinator(WBL)-JDPS.docx

Gower College Swansea is seeking an experienced Contract Compliance Coordinator to provide leadership and management for the Work Based Learning Contract Compliance team.

Working closely with the Quality and Learner Support Coordinator and the WBL Operations Manager you will be responsible for the development and monitoring of efficient processes and systems to comply with all internal and external English and Welsh WBL funded audit and governance requirements achieving contract compliance of both the Welsh and English Work Based Learning contracts. Leading a team of compliance administrators you will monitor the quality and compliance of all WBL paperwork and procedures for our English and Welsh contract delivery in line with the College, Welsh Government, ESF and English Skills Funding Agency requirements to achieve unclassified audit reports.

Educated to degree level or possessing substantial experience at an equivalent level you will be highly proficient with IT and handling data.  With previous experience of setting up and maintaining accurate administration systems and an in-depth understanding of Welsh Government Work Based Learning and audit processes, the successful candidate will be capable of leading on internal and external audits and will ideally have experience of using MAYTAS.

The successful candidate will be quality focused with excellent communication skills and the ability to support and empower staff to achieve high standards.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Based at Jubilee Court, Fforestfach

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

 

Cydlynydd Cydymffurfiaeth Contractau (Dysgu Seiliedig ar Waith)

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: ContractComplianceCo-ordinator(WBL)-JDPS(Cymraeg).docx

Mae Coleg Gwyr Abertawe am benodi Cydlynydd Cydymffurfiaeth Contractau profiadol i ddarparu arweinyddiaeth a rheolaeth i’r tîm Cydymffurfiaeth Contractau Dysgu Seiliedig ar Waith.

Gan weithio’n agos â’r Cydlynydd Ansawdd a Chymorth Dysgwyr a’r Rheolwr Dysgu Seiliedig ar Waith byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a monitro prosesau a systemau effeithlon i gydymffurfio â holl ofynion archwilio a llywodraethu mewnol ac allanol, a ariennir gan DSW yng Nghymru a Lloegr, gan gydymffurfio â chontractau Cymru a Lloegr. Byddwch yn arwain tîm o weinyddwyr cydymffurfio ac yn monitro ansawdd a chydymffurfiaeth yr holl waith papur a gweithdrefnau DSW ar gyfer cyflawni ein contractau yng Nghymru a Lloegr yn unol â gofynion y Coleg, Llywodraeth Cymru, Cronfa Gymdeithasol Ewrop a’r Asiantaeth Ariannu Sgiliau yn Lloegr er mwyn cyflawni adroddiadau archwilio anghyfrinachol.

Mae addysg hyd at lefel gradd neu brofiad sylweddol ar lefel gyfwerth yn hanfodol ar gyfer y swydd hon a byddwch yn hynod fedrus wrth ddefnyddio TG a thrin data. Gyda phrofiad blaenorol o sefydlu a chynnal systemau gweinyddol manwl-gywir a dealltwriaeth drwyadl o brosesau archwilio a Dysgu Seiliedig ar Waith Llywodraeth Cymru, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu arwain archwiliadau mewnol ac allanol, a bydd profiad o ddefnyddio MAYTAS yn ddelfrydol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn un sy’n canolbwyntio ar ansawdd gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i gefnogi a grymuso staff i gyflawni safonau uchel.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Lleoliad - Llys Jiwbilî, Fforestfach

Similar jobs

Similar jobs