Employability Administrators (x 2 Positions)

Location
Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
Scale: BS12-18 (£19,071 - £21,560 pro rata)
Posted
16 Sep 2022
Closes
28 Sep 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Pembrokeshire College is seeking to appoint two well organised and enthusiastic Administrators to work within the College’s busy Employability Team who deliver a range of support for both young people, and unemployed adults in Pembrokeshire.  Working with the College’s Employment Bureau, you will support with the arranging, organising and monitoring of work experience placements for learners.

This is a 4 point incremental scale with progression to each point on an annual basis.  Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix 

Hours of Work: 22.5 hours worked over 3 days

Contract Type: Salaried - Permanent

Holiday Entitlement: 28 days annual leave plus 8 bank holidays per year (increasing to 32 days for 5 years + service) plus statutory bank holidays & college efficiency closures

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

Qualifications:  Hold a relevant minimum level 2 qualification.  It is however highly desirable to hold a relevant level 3/4 qualification.  If not held, it is essential to undertake and achieve a relevant level 3/4 qualification during employment.

Experience: You will be highly proficient in the use of Microsoft Office           Suite, particularly Excel at an advanced level.  You will have previous experience of working with and supporting employers. Knowledge of Health and Safety monitoring and vetting of  workplaces would be an advantageous.

You will provide administration support and assist employers with the advertising of job vacancies.  You will have a strong understanding of the use of social media to support with the promotion of job opportunities and actively support and encourage learners to apply for vacancies.  

You will be an experienced administrator with great attention to detail, and have excellent grammar and spelling skills.   A genuine desire to support and develop young people and adults with the enthusiasm and ability to provide high levels of customer service will also be essential.

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants. All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Wednesday 28th September 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Mae Coleg Sir Benfro am benodi dau Weinyddwr brwdfrydig a threfnus i weithio o fewn Tîm Cyflogadwyedd prysur y Coleg sy’n darparu ystod o gefnogaeth i bobl ifanc ac oedolion di-waith yn Sir Benfro. Gan weithio gyda Biwro Cyflogaeth y Coleg, byddwch yn cefnogi’r gwaith o drefnu a monitro lleoliadau profiad gwaith i ddysgwyr.

Gweinyddwyr Cyflogadwyedd (x 2 swydd)

Manylion Cyflog:   Graddfa: BS12-18 (£19,071-£21,560 y flwyddyn)

Mae hon yn raddfa gynyddrannol o 4 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg

Oriau Gwaith: 22.5 awr dros 3 diwrnod

Math o Gontract: Cyflogedig - Parhaol

Hawl Gwyliau: 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 gŵyl banc y flwyddyn (yn cynyddu i 32 diwrnod am 5 mlynedd a mwy o wasanaeth) ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau’r coleg er effeithlonrwydd.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Cymwysterau:   Yn meddu ar gymhwyster lefel 2 gofynnol perthnasol. Fodd bynnag, mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster lefel 3/4 perthnasol. Os heb gymhwyster felly, mae'n hanfodol cyflawni cymhwyster lefel 3/4 perthnasol yn ystod cyflogaeth.

Profiad:   Byddwch yn hyddysg iawn yn y defnydd o gymwysiadau Microsoft Office, yn enwedig Excel ar lefel uwch. Bydd gennych brofiad blaenorol o weithio gyda chyflogwyr a'u cefnogi. Byddai gwybodaeth am fonitro Iechyd a Diogelwch a fetio gweithleoedd yn fanteisiol.

Byddwch yn darparu cymorth gweinyddol ac yn cynorthwyo cyflogwyr i hysbysebu swyddi gwag. Bydd gennych ddealltwriaeth gref o'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol i gefnogi'r gwaith o hyrwyddo cyfleoedd gwaith ac yn mynd ati i gefnogi ac annog dysgwyr i wneud cais am swyddi gwag.

Byddwch yn weinyddwr profiadol gyda sylw mawr i fanylion, a bydd gennych sgiliau gramadeg a sillafu rhagorol. Bydd awydd gwirioneddol i gefnogi a datblygu pobl ifanc ac oedolion sydd â'r brwdfrydedd a'r gallu i ddarparu lefelau uchel o wasanaeth cwsmer hefyd yn hanfodol.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau gan:  ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Fercher 28 Medi 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk