Gower College Swansea

Educational Support Officer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£19,776 Pro Rata
Posted
15 Sep 2022
Closes
26 Sep 2022
Ref
AUG20223830
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking Duration: Until August 2023

Attachments: ESO-JDPS-Sept2022.doc

You will be responsible for providing educational, emotional, social and personal support to students with PMLD, ASD and challenging behaviour ensuring that their educational needs are fully met in a professional and caring manner. You will participate in and support the provision of educational programmes and assist with the manual handling of students with personal care requirements in accordance with their individual health care plans. 

With excellent communication skills you will liaise effectively with students, their families and external organisations. You will support the lecturer on residential activities and community based projects, in public places, during lunch breaks and on journeys as necessary. You will also provide admin support as and when required to support teaching staff in preparation of lesson material and the compilation of portfolios.

You will be educated to GCSE level with passes in Maths and English (grades A-C) or equivalent. Experience of working with students with learning and physical difficulties would be a distinct advantage.

You would work 27.5 hours a week, 36 weeks per year. The pro-rata salary is £11,743.37.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Swyddog Cymorth Addysgol

Reference: SEP20227158

Expiry date: 23:59, Mon, 26th Sep 2022

Location: Swansea Salary: £19,776 Pro Rata Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration: Nes Awst 2023

Attachments: ESO-JDPS-Sept2022(CYM).docx

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cymorth addysgol, emosiynol, cymdeithasol a phersonol i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog, anhwylderau yn y sbectrwm awtistig ac ymddygiad heriol, gan sicrhau y diwallir eu hanghenion addysgol yn llwyr mewn modd proffesiynol a gofalgar, yn yr ystafell ddosbarth ac o bell dros Microsoft Teams. Byddwch yn ymwneud â darpariaeth rhaglenni addysgol ac yn eu cefnogi, ac yn cynorthwyo â chodi a chario myfyrwyr sydd â gofynion gofal personol yn unol â’u cynlluniau gofal iechyd unigol. Byddwch yn cefnogi myfyrwyr trwy ddefnyddio ystod eang o ddulliau a thechnolegau digidol.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol er mwyn ymgysylltu â myfyrwyr, eu teuluoedd a sefydliadau allanol yn effeithiol – wyneb yn wyneb ac yn rhithwir. Byddwch yn cefnogi’r darlithydd yn ystod gweithgareddau preswyl a phrosiectau yn y gymuned, mewn mannau cyhoeddus, yn ystod egwyliau cinio ac ar deithiau fel y bo angen. Byddwch hefyd yn darparu cymorth gweinyddol i gefnogi’r staff addysgu wrth baratoi deunyddiau ar gyfer y gwersi a chreu portffolios yn ôl yr angen.

Byddwch wedi eich addysgu i lefel TGAU a byddwch wedi pasio Mathemateg a Saesneg (gradd A-C) neu gyfwerth. Byddai profiad o weithio gyda phobl ifanc ag amrywiaeth eang anawsterau dysgu / neu gorfforol, gas gynnwys cymorth gyda hylendid personol yn arbennig o fanteisiol.

Byddwch yn gweithio 27.5 awr yr wythnos, 36 wythnos y flwyddyn. Mae'r cyflog pro rata yn £11,743.37.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1)

Similar jobs

Similar jobs