Gower College Swansea

Tutor/Assessor Brickwork

Expiring today

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£25,353.00 - £27,902.00 Per Annum
Posted
15 Sep 2022
Closes
26 Sep 2022
Ref
AUG20220224
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: Brickwork Tutor Assessor - JD PS.doc

Do you have experience or would like to start a tutor assessor career in brickwork? If yes, there is an exciting opportunity for you at Gower College.

Gower College Swansea is seeking a qualified and experienced Tutor/Assessor to join the Brickwork provision within our expanding Built Environment Learning Area.

Teaching and assessing learners in Brickwork, you will assess and internally verify portfolios to ensure they meet the requirements of the various external verifiers and awarding bodies.  You will also work with customers in industry to maintain and build relationships.

You will have up to date knowledge of the industry with a Level 3 or equivalent qualification in Brickwork or a related subject.  You will possess a recognised apprenticeship in Brickwork and ideally hold, or be working towards, a recognised teaching qualification and TAQA/V1 award. A professional approach and up to date knowledge of the industry is essential, along with the ability to provide a high quality teaching and learning experience for all learners.

You will have excellent organisational and communication skills, with the ability to work flexibly, on your own initiative and as part of a team. 

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

This is a permanent post with an attractive benefits package including LGPS pension scheme and generous holiday entitlement.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February)

Tiwtor/Aseswr Gwaith Brics

Reference: SEP20226935

Expiry date: 23:59, Mon, 26th Sep 2022

Location: Swansea Salary: £25,353.00 - £27,902.00 Per Annum

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: BrickworkTutorAssessor-JDPS(Cy).docx

Oes gennych chi brofiad neu hoffech chi ddechrau gyrfa fel tiwtor aseswr mewn gwaith brics? Os felly, mae cyfle cyffrous i chi yng Ngholeg Gwyr Abertawe.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Diwtor/Aseswr cymwysedig a phrofiadol i ymuno â’r ddarpariaeth Gwaith Brics yn ein Maes Dysgu’r Amgylchedd Adeiledig sy'n ehangu.

Gan addysgu ac asesu dysgwyr mewn Gwaith Brics, byddwch yn asesu ac yn dilysu portffolios yn fewnol i sicrhau eu bod yn ateb gofynion y gwahanol wirwyr allanol a chyrff dyfarnu. Byddwch hefyd yn gweithio gyda chwsmeriaid ym myd diwydiant i gynnal a meithrin cysylltiadau.

Bydd gennych yr wybodaeth ddiweddaraf am y diwydiant gyda chymhwyster Lefel 3 neu’r cyfwerth mewn Gwaith Brics neu bwnc cysylltiedig. Bydd gennych brentisiaeth gydnabyddedig mewn Gwaith Brics ac yn ddelfrydol byddwch yn meddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig, neu yn gweithio tuag ato, a dyfarniad TAQA/V1.
Mae agwedd broffesiynol a gwybodaeth gyfredol am y diwydiant yn hanfodol, ynghyd â’r gallu i ddarparu profiad dysgu ac addysgu o ansawdd uchel i bob dysgwr.

Bydd gennych sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol, gyda’r gallu i weithio’n hyblyg, ar eich menter eich hun ac fel rhan o dîm.
Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac mae’n disgwyl i bob aelod o staff rannu’r ymrwymiad hwn. Mae penodiadau yn amodol ar wiriad DBS manwl ac mae angen cofrestru gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.
Mae hon yn swydd barhaol gyda phecyn buddion deniadol gan gynnwys cynllun pensiwn CPLlL a gwyliau hael.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).