Gower College Swansea

Senior Compliance & Mentoring Officer (Work Based Learning)

Location
Swansea (Abertawe)
Salary
£27,006.00 - £28,836.00 Per Annum
Posted
01 Sep 2022
Closes
25 Sep 2022
Ref
AUG20229242
Job Function
Quality and Standards
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: SeniorWBLComplianceandMentoringOfficer-JDPS-Sep2022.doc

You will contribute to the full compliance of the College’s Work Based Learning contract specifications in both Wales and England ensuring with the English Contract, liaison with employers advising and guiding on their ESFA levy account requirements including supporting them with updating and maintain funding records and where relevant managing apprenticeship levy accounts on the employer’s behalf.

You will play a lead role within the Contract Compliance team providing comprehensive support and WBL mentoring to WBL practitioners, teams and delivery partners (College Departments and External Sub-Contractors) to ensure effective practice and promote sector leading practice.

You will be the College’s Smart Assessor Champion, providing training & mentoring programmes embedding an ethos of continuous improvement and professional development

With a Level 3 Assessor Award or equivalent and a Level 4 qualification or above in Business Administration or a relevant discipline, you will also possess a PGCE/Cert.Ed or equivalent initial training qualification and Level 2 (Grade A-C) or equivalent Maths and English qualification.

You will have knowledge of setting up and maintaining accurate administration systems.

With experience of developing internal and external team members, challenging poor practice when necessary, you will have a proven track record of delivering high quality apprenticeship programmes.

You will have knowledge and experience of using e portfolio and WBL delivery and an understanding of external inspection processes.

With leadership qualities you will be able to communicate complex processes simply and clearly, developing excellent working relationships and diplomatically managing challenges.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Mentor ac Uwch-swyddog Cydymffurfio (Dysgu Seiliedig ar Waith)

Reference: SEP20224275    

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. A

ttachments:
SeniorWBLComplianceandMentoringOfficer-JDPS-Sep2022(CYM).doc

Byddwch yn cydymffurfio’n llawn â manylebau contract Dysgu Seiliedig ar Waith y Coleg yng Nghymru a Lloegr gan sicrhau, gyda’r Contract yn Lloegr, cyswllt â chyflogwyr gan roi cyngor a chyfarwyddyd ar ofynion eu cyfrif ardoll ESFA, eu cynorthwyo i ddiweddaru a chynnal cofnodion cyllid a, phan fo’n berthnasol, rheoli cyfrifon ardoll prentisiaethau ar ran y cyflogwr.

Byddwch yn chwarae rhan arweiniol o fewn y tîm Cydymffurfio â  Chontractau gan ddarparu cymorth cynhwysfawr a mentora DSW i ymarferwyr, timau a phartneriaid cyflenwi (Adrannau Coleg ac Is-gontractwyr Allanol) DSW i sicrhau arfer effeithiol a hyrwyddo arfer sy’n arwain y sector.

Chi fydd Hyrwyddwr Aseswr Clyfar y Coleg, gan ddarparu rhaglenni hyfforddi a mentora sy’n ymgorffori ethos o welliant parhaus a datblygiad proffesiynol.

Byddwch yn meddu ar Ddyfarniad Aseswr Lefel 3 neu gyfwerth a chymhwyster Lefel 4 neu uwch mewn Gweinyddu Busnes neu ddisgyblaeth berthnasol. Bydd gennych hefyd TAR/TystAdd neu gymhwyster hyfforddiant cychwynnol cyfwerth a Lefel 2 (Gradd A-C) neu gymhwyster cyfwerth mewn Mathemateg a Saesneg.

Bydd gennych wybodaeth o sefydlu a chynnal systemau gweinyddol cywir.

Gyda phrofiad o ddatblygu aelodau tîm mewnol ac allanol, gan herio arfer gwael pan fydd angen, bydd gennych hanes profedig o ddarparu rhaglenni prentisiaeth o ansawdd uchel.

Bydd gennych wybodaeth a phrofiad o ddefnyddio e-bortffolio ac addysgu DSW a dealltwriaeth o brosesau arolygu allanol.

Gyda rhinweddau arweinyddiaeth byddwch yn gallu cyfleu prosesau cymhleth yn syml ac yn glir, gan ddatblygu cysylltiadau gwaith ardderchog a rheoli heriau yn ddiplomatig.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Similar jobs

Similar jobs