Gower College Swansea

Project Administrator

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,579.00 - £23,490.00 Per Annum
Posted
18 Aug 2022
Closes
29 Aug 2022
Ref
AUG20227583
Job Function
Finance
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Until March 2023

Attachments: ProjectAdministrator-JDPS-July2022.doc

An opportunity has arisen to join our busy External Funding Team in the College.  

You will ensure the collection and collation of all paperwork to support External Funding projects.  Working closely with relevant staff, you will be required to maintain information on project outcomes and targets and also the financial aspects of the project.  You will also be responsible for ensuring that appropriate systems are established to support the delivery of these projects.

Experience of processing large volumes of paperwork and working in a busy office environment is essential, as are excellent IT skills, particularly Excel. Experience of administering externally funded projects and working with external partners would be desirable.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

 

Gweinyddwr Prosiect

Reference: AUG20229716        

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration: Nes Mawrth 2023

Attachments: ProjectAdministrator-JDPS-July2022(CYM).doc

Mae cyfle wedi codi i ymuno â’n Tîm Ariannu Allanol prysur yn y Coleg.

Byddwch yn casglu a choladu’r holl waith papur er mwyn cefnogi prosiectau Cyllid Allanol. Gan weithio’n agos â staff perthnasol, bydd gofyn i chi gynnal gwybodaeth ar ganlyniadau a thargedau’r prosiect, yn ogystal â’r ochr gyllidol. Byddwch hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod systemau priodol wedi cael eu gosod er mwyn cefnogi rhediad y prosiectau.

Mae’r profiad o brosesi gyfeintiau mawr o waith papur a gweithio mewn awyrgylch swyddfa brysur yn hanfodol, a rhaid hefyd i chi gael sgiliau TG rhagorol, yn enwedig Excel. Mae’r profiad o weithio ar brosiectau cyllid allanol a’r profiad o weithio â phartneriaid allanol yn ddymunol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Similar jobs

Similar jobs