Gower College Swansea

Recruitment & Employability Consultant - Hybrid

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£24,061.00 - £26,149.00 Per Annum
Posted
18 Aug 2022
Closes
29 Aug 2022
Ref
AUG20229727
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Until 31st December 2022

Attachments: RecruitmentandEmployabilityConsultant-JDPS-June2022.docx

Are you seeking a fulfilling role with a purpose? Do you want to be part of a dedicated and dynamic team? Are you motivated to provide meaningful support to those who need it most?

Gower College Swansea are looking for a confident, proactive and engaging individual to inspire clients to maximise their potential and contribute to the delivery of our highly successful suite of employability programmes.   

You will have the chance to work closely with a wide range of internal and external partners to deliver the best possible outcomes for individuals entering or within employment, as well as for employers seeking to develop their workforce.  

As a Recruitment and Employability Consultant you will have the unique opportunity to work with a diverse range of clients of all ages and backgrounds, supporting them in identifying and overcoming barriers to gaining, retaining and progressing within employment.

As a confident communicator, you will work closely with a range of referral organisations and staff across the college, and manage a caseload of clients seeking work or career progression opportunities.

The role will involve hybrid working, with the successful candidate having the opportunity to provide a combination of face-to-face and remote support in line with client demand.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

 

Ymgynghorydd Recriwtio a Chyflogadwyedd - Croesryw

Reference: AUG20229725

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration: Nes 31ain Rhagfyr 2022

Attachments: RecruitmentEmployabilityConsultant-JDPS-June2022-CYM.docx

Ydych chi’n chwilio am rôl foddhaus â phwrpas? Ydych chi eisiau bod yn rhan o dîm ymroddedig a deinamig? Ydych chi’n ysu am ddarparu cymorth ystyrlon i’r rhai sydd ei angen fwyaf?

Mae Coleg Gwyr Abertawe’n chwilio am unigolyn hyderus, rhagweithiol a serchog i ysbrydoli myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu potensial. Bydd gofyn i chi gyfrannu ar ddarpariaeth ein cyfres o raglenni cyflogadwyedd llwyddiannus.   

Byddwch yn cael cyfle i weithio’n agos ag ystod eang o bartneriaid mewnol ac allanol i hybu’r canlyniadau gorau posib i unigolion sy’n chwilio am gyflogaeth neu’n dymuno sicrhau cyflogaeth newydd. Byddwch hefyd yn dod o hyd i ymgeiswyr addas ar gyfer cyflogwyr sy’n dymuno ehangu eu gweithlu 

Fel Ymgynghorydd Recriwtio a Chyflogadwyedd bydd gennych gyfle unigryw i weithio ag amrywiaeth eang o gleientiaid o bob oed a chefndir, gan eu helpu i nodi a goresgyn rhwystrau mewn perthynas â sicrhau, cadw neu symud ymlaen o fewn cyflogaeth.

Byddwch yn gyfathrebwr hyderus ac yn gweithio’n agos ag ystod eang o sefydliadau atgyfeirio a staff ar draws y Coleg. Bydd gofyn i chi hefyd rheoli llwyth achosion o gleientiaid sy’n chwilio am waith neu gyfleoedd dilyniant gyrfa.

Fel rhan o’r rôl, bydd angen i chi weithio o bell, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cyfle i ddarparu cymorth wyneb yn wyneb a chymorth ar-lein, yn unol ag anghenion y cleient.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Similar jobs

Similar jobs