Bilingual Development Support Tutor (Work Based Learning Health & Childcare)

Location
Pembroke, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£21,560 - £25,981 BAR £26,827 - £29,808 pro rata
Posted
12 Aug 2022
Closes
28 Aug 2022
Job Level
Tutor
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Pembrokeshire College is currently seeking to appoint an enthusiastic and proactive Bilingual Development Support Tutor with proficient Welsh language skills, to work within the Work Based Learning Health and Childcare Department.  This is a new post which has been part funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Grant which aims to support learners to study through the medium of Welsh and develop learners’ Welsh language skills.

Salary Details:       
Scale BS18 - 25 BAR 26 - 29
Currently £21,560 - £25,981 BAR £26,827 - £29,808 pro rata

Hours of Work:      0.6 FTE - 22 hours per week

Contract Type:       Salaried - fixed term to 30 June 2024 (project funded)

Qualifications:      You will hold a minimum Level 3 qualification and;

You will ideally hold a relevant teaching qualification i.e. AET (Award in       Education and Training) formerly PTTLS or equivalent

The ability to work confidently through the medium of Welsh is essential for this post. You will have experience of working in an appropriate professional or industrial field, within a bilingual setting. 

Ideally, you will have experience of working with and assisting people to work towards achieving their career aspirations and enhancing their employability prospects. Experience in a health/childcare -related role would be advantageous.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Closing Date: Midnight, Sunday 28th August 2022

 

Ar hyn o bryd mae Coleg Sir Benfro yn ceisio penodi Tiwtor Cymorth Datblygu Dwyieithrwydd brwdfrydig a rhagweithiol sydd â sgiliau iaith Cymraeg hyfedr, i weithio yn yr Adran Iechyd a Gofal Plant Dysgu Seiliedig ar Waith. Mae hon yn swydd newydd sydd wedi’i hariannu’n rhannol gan Grant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd â’r nod o gynorthwyo dysgwyr i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a datblygu sgiliau Cymraeg dysgwyr.

Tiwtor Cymorth Datblygu Dwyieithrwydd (Dysgu Seiliedig ar Waith Iechyd a Gofal Plant)

Manylion Cyflog: Graddfa BS18 - 25 BAR 26 - 29
Ar hyn o bryd £21,560 - £25,981 BAR £26,827 - £29,808 pro rata

Oriau Gwaith: 0.6 cyfwerth â llawn-amser (FTE)—22 awr yr wythnos

Math o Gontract: Cyflogedig - cyfnod penodol hyd at 30 Mehefin 2024 (wedi'i ariannu gan y prosiect)

Cymwysterau: Bydd gennych gymhwyster Lefel 3 o leiaf a;

Yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster addysgu perthnasol h.y. AET (Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant) gynt PTTLS neu gyfwerth

Mae'r gallu i weithio'n hyderus trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd gennych brofiad o weithio mewn maes proffesiynol neu ddiwydiannol priodol, mewn lleoliad dwyieithog.

Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o weithio gyda phobl a'u cynorthwyo i weithio tuag at gyflawni eu dyheadau gyrfa a gwella eu rhagolygon cyflogadwyedd. Byddai profiad mewn rôl sy'n gysylltiedig ag iechyd/gofal plant yn fanteisiol.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Dyddiad Cau:   Hanner nos, Nos Sul 28 Awst 2022

Similar jobs

Similar jobs