Executive Officer

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£26,827 - £29,808 per annum, pro rata
Posted
12 Aug 2022
Closes
11 Sep 2022
Job Function
Sales and Marketing
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

We are looking for an experienced, self-motivated, flexible, enthusiastic and approachable individual to provide secretarial and administrative support for the Executive team at Pembrokeshire College.  You will need to be well-organised and be able to prioritise whilst working in a pressurised environment in order to meet deadlines and will work on a one-to-one basis on a variety of tasks.  You will be proficient in Microsoft and will work proactively and unsupervised with the ability to communicate effectively (verbal and written) at all levels.

Salary Details: Scale: BS26 -29 - £26,827 - £29,808 pro rata 

Contract Type: Salaried - permanent

Working hours: Full-time - 37 hours per week

Holiday Entitlement: 28 days Annual Leave (increasing to 32 days on completion of 5  years’ service) plus Statutory Bank Holidays & College Closure days per annum

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midnight, Sunday 28th August 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

 

Swyddog Gweithredol

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol, hunangymhellol, hyblyg, deinamig a hawdd mynd ato/ati i ddarparu cymorth ysgrifenyddol a gweinyddol i dîm Gweithredol Coleg Sir Benfro. Bydd angen i chi fod yn drefnus a gallu blaenoriaethu tra'n gweithio mewn amgylchedd dan bwysau er mwyn cwrdd â therfynau amser a byddwch yn gweithio ar sail un-i-un ar amrywiaeth o dasgau. Byddwch yn hyfedr wrth ddefnyddio Microsoft ac yn gweithio'n rhagweithiol a heb oruchwyliaeth gyda'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol (ar lafar ac yn ysgrifenedig) ar bob lefel.

Manylion Cyflog: Graddfa: BS26 -29 - £26,827 - £29,808 pro rata

Math o Gontract: Cyflogedig - parhaol

Oriau gwaith: Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Hawl Gwyliau: 28 diwrnod o Wyliau Blynyddol (yn cynyddu i 32 diwrnod ar ôl cwblhau 5 mlynedd o wasanaeth) ynghyd â Gwyliau Banc Statudol a diwrnodau cau’r Coleg y flwyddyn

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner nos, Nos Sul 28 Awst 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.u

Similar jobs

Similar jobs