Marketing & Admissions Manager (Maternity Cover)

Benefits: 37 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government/Teachers Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking Duration: 1 year

Attachments: MarketingAdmissionsManager-JDPS.doc

Gower College Swansea is seeking an experienced Marketing and Admissions Manager to lead, develop and inspire an enthusiastic and talented marketing and admissions team. 

To be successful in this role, you will need significant experience of leading a marketing communications team as well as an understanding of admissions processes.  

You will develop and help shape the external narrative of Gower College Swansea, drawing on all areas of communications including branding, digital, press/PR and advertising.  

Experienced in developing communications strategies and tactics, you will seek opportunities to positively engage with the College’s key audiences including prospective students and their parents/carers, adult/higher education learners, international, employers and staff.  

You will be educated to degree level or equivalent, with a postgraduate diploma in marketing or a relevant subject. A management or leadership qualification would also be desirable.   

Interviews taking place on Tuesday 16th August.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Rheolwr Marchnata a Derbyn (Gwarchodaeth Mamolaeth)

Reference: JUL20224005
Location: Abertawe
Benefits: 37 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Duration: 1 flwyddyn

Attachments: MarketingAdmissionsManager-JDPS(CYM).doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe’n chwilio am Reolwr Marchnata a Derbyn profiadol i arwain, datblygu ac ysgogi tîm brwdfrydig a dawnus o staff marchnata a derbyn. 

I gyflawni’r rôl yn llwyddiannus, bydd angen i chi feddu ar brofiad helaeth o arwain tîm cyfathrebu marchnata a dealltwriaeth o brosesau derbyn. 

Byddwch yn datblygu ac yn siapio naratif Coleg Gwyr Abertawe, gan ddefnyddio pob maes cyfathrebu gan gynnwys brandio, elfennau digidol, y wasg/cysylltiadau cyhoeddus a hysbysebu. 

Bydd gennych brofiad llwyddiannus o weithredu strategaethau a thactegau marchnata, a byddwch yn chwilio am gyfleoedd i ymgysylltu’n gadarnhaol â chynulleidfaoedd allweddol y Coleg, gan gynnwys darpar fyfyrwyr a’u rhieni/gofalwyr, dysgwyr addysg uwch/dygwyr sy’n oedolion, rhyngwladol, cyflogwyr a staff. 

Bydd gennych gymhwyster gradd neu’r cyfwerth, ynghyd â diploma ôl-raddedig mewn marchnata neu bwnc perthnasol. Byddai cymhwyster rheoli neu arwain hefyd yn ddymunol.  

Cyfweliadau yn cael eu cynnal ddydd Mawrth 16eg Awst.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).