Gower College Swansea

Student Experience Assistant x 2

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£19,425 Per Annum
Posted
03 Aug 2022
Closes
19 Aug 2022
Ref
JUL20222763
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: StudentExperienceAssistant-JDPS-July2022.doc

Gower College Swansea consistently strives to provide its learners with the very best learner experiences and is looking to appoint two new Student Experience Assistants to join the vibrant and enriching student support team.

The main purposes of the role are to ensure a safe, secure, welcoming environment for students, staff and visitors, upholding the core values of the college.  The successful candidates will have the ability to provide a highly visible, courteous and efficient service during college hours, encouraging learners to adhere to college policies and procedures, behave appropriately and be ambassadors for Gower College Swansea both on and off campus. They will efficiently monitor and address student
behaviour following college directives and refer students accordingly where necessary.

Additionally, candidates will need to be excellent team members, happy to support colleagues in the learner experience team in creating and encouraging learner involvement in a range of different tutorial, personal development and enrichment activities.  With the role being such a learner focused position, successful candidates will be positive, confident, enthusiastic and skilled at engaging with a range of individuals and groups within the college community. 

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd Profiad Myfyrwyr

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: StudentExperienceAssistant-JDPS-July2022(CYM).doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymdrechu’n barhaus i ddarparu cyfleoedd o’r radd flaenaf i’w ddysgwyr. Rydym yn chwilio am ddau Gynorthwyydd Profiad Myfyrwyr newydd i ymuno â’r tîm cymorth myfyrwyr bywiog.

Prif bwrpas y rôl yw sicrhau amgylchedd diogel a chroesawgar i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr, gan gynnal gwerthoedd craidd y coleg. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn darparu gwasanaeth gweladwy, cwrtais ac effeithlon yn ystod oriau’r coleg, gan annog dysgwyr i gydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau’r coleg ac ymddwyn mewn modd derbyniol. Bydd gofyn i’r ymgeiswyr llwyddiannus weithredu fel llysgenhadon ar gyfer y Coleg ar y campysau ac oddi arnynt. Byddant yn monitro ac yn mynd i’r afael ag ymddygiad myfyrwyr yn effeithiol, gan ddilyn cyfarwyddiadau’r coleg ac atgyfeirio myfyrwyr lle bo angen.

Yn ogystal, bydd ymgeiswyr yn gallu gweithio’n wych mewn tîm, yn hapus i gefnogi cydweithwyr y tîm profiad dysgwyr i greu a hybu cyfranogiad dysgwyr trwy weithgareddau tiwtorial, datblygiad personol a chyfoethogi. Gan fod y rôl yn canolbwyntio ar ddysgwyr, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn bositif, hyderus, brwdfrydig ac yn fedrus wrth ymgysylltu ag ystod eang o unigolion a grwpiau gwahanol o fewn cymuned y coleg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Similar jobs

Similar jobs