Gower College Swansea

Learning Support Assistant - Work Based Learning

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£9.90 - £10.07 Per Hour
Posted
03 Aug 2022
Closes
16 Aug 2022
Ref
JUN20227179
Job Level
Teaching Assistant
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: LearningSupportAssistant-JDPS-July2022.doc

You will be responsible for providing educational and personal assistance to students with learning and/or physical difficulties ensuring that their support needs in an educational context are fully met. You will provide one-to-one or small group support under the direction of the Lecturer in the classroom and in the workshop, assisting with the development of the learners’ literacy and numeracy skills and oral and written instruction.

You will act as a reader and prompter and ensure that reasonable adjustments are put in place for examinations and assessments. You will also support the learners outside the classroom as required e.g. on College trips, in public spaces, during lunch breaks and on journeys as necessary.

You will be educated to GCSE level with passes in Maths and English (grades A-C) or equivalent. Experience of working with students with learning and physical difficulties would be a distinct advantage. Good IT skills and experience using online communication / teaching tools are essential for this role.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before February 1st)

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu (Dysgu Seiliedig ar Waith)

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: LearningSupportAssistants-JDPS-July2022(CYM).docx

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth addysgol a phersonol i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu a/neu gorfforol gan sicrhau bod eu hanghenion cefnogi mewn cyd-destun yn cael eu diwallu’n llwyr. Byddwch yn darparu cefnogaeth un i un neu gefnogaeth grwp o dan gyfarwyddyd y Darlithydd yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein, ac yn helpu gyda datblygu sgiliau rhifedd a llythrennedd y dysgwyr a gyda chyfarwyddiadau llafar ac ysgrifenedig wyneb yn wyneb ac yn rhiwthir, ar-lein.

Byddwch yn gweithredu fel darllenwr ac ysgogwr ac yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer arholiadau ac asesiadau. Byddwch hefyd yn cefnogi’r dysgwyr y tu allan i’r ystafell ddosbarth fel sy’n ofynnol e.e. ar dripiau’r Coleg, mewn mannau cyhoeddus, yn ystod egwyl cinio ac ar deithiau fel sy’n angenrheidiol.

Byddwch wedi derbyn addysg hyd at lefel TGAU ac wedi llwyddo mewn Mathemateg a Saesneg (graddau A-C) neu gyfatebol. Byddai profiad o weithio gyda myfyrwyr ag anawsterau dysgu a chorfforol yn fantais. Rhaid ichi feddu ar sgiliau TG cadarn  er mwyn cyfathrebu yn effeithiol ynghyd â defynyddio cyfarpar ar-lein.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Similar jobs

Similar jobs