Apprenticeship in Business Administration Based within the College’s HR & Payroll Team

4 days left

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
Apprentice Rate £4.81 to NMW per hour
Posted
02 Aug 2022
Closes
22 Aug 2022
Job Function
Finance, Human Resources
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Pembrokeshire College’s Human Resources & Payroll Team currently have an exciting opportunity for a proactive  individual to apply for a Business Administration Apprenticeship. This role will offer the opportunity to develop a wide range of business administration skills within an extremely busy large team.

If you are confident and enthusiastic, without administration experience but looking for a career in that field, this could be for you. Pembrokeshire College is a large employer and can offer many opportunities for the future. This is initially a fixed term position to run for the duration of the qualification framework (a maximum of 18 months).

Salary Details:
Apprentice rate £4.81 per hour for the first year of the apprenticeship.

Having completed the first year of the apprenticeship, (if the apprentice is aged 19 or over), they will move to the National Minimum Wage rate until completion of the Framework or end date of the fixed term contract.

Contract Type: 
37 hours per week - salaried, fixed term for 18 months (from date of commencement of employment)

Holiday Entitlement: 28 days per annum plus statutory bank holidays

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Monday 22nd August 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Prentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes yn Nhîm Adnoddau Dynol a Chyflogres y Coleg

Ar hyn o bryd mae gan Dîm Adnoddau Dynol a Chyflogres Coleg Sir Benfro gyfle cyffrous i unigolyn rhagweithiol a brwdfrydig wneud cais am Brentisiaeth Gweinyddu Busnes. Bydd y rôl hon yn cynnig y cyfle i ddatblygu ystod eang o sgiliau gweinyddu busnes o fewn tîm mawr, hynod o brysur.

Os ydych chi'n hyderus ac yn frwdfrydig, heb brofiad gweinyddol ond yn chwilio am yrfa yn y maes hwnnw, gallai hyn fod yn addas i chi. Mae Coleg Sir Benfro yn gyflogwr mawr a gall gynnig llawer o

gyfleoedd ar gyfer y dyfodol. Swydd cyfnod penodol y fframwaith cymhwyster (uchafswm o 18 mis) yw hon i ddechrau.

Manylion Cyflog: 
Cyfradd prentis o £4.81 yr awr am flwyddyn gyntaf y brentisiaeth.

Wedi cwblhau blwyddyn gyntaf y brentisiaeth, (os yw'r prentis yn 19 oed neu drosodd), byddant yn symud i gyfradd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol tan cwblhau'r Fframwaith neu ddyddiad gorffen y contract cyfnod penodol.

Math o Gontract: 
37 awr yr wythnos, cyflogedig, cyfnod penodol am 18 mis (o ddyddiad cychwyn cyflogaeth)

Hawl Gwyliau: 
28 diwrnod y flwyddyn ynghyd â gwyliau banc statudol

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Lun 22 Awst 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk