Examinations Administrator

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: Updated - Exams Administrator JD PS - July 2022.docx
ExamsDepartmentAdministrator-JDPS-July2022.docx

An exciting opportunity has arisen to join our Examinations Team.  The MIS and Examinations Department deals with over 40,000 student qualifications annually, run by over 30 Examination Boards across multiple college sites throughout the year.

This varied role requires excellent attention to detail and the ability to provide an outstanding service in both the administering of student assessment and the examination and certification of qualifications, whilst ensuring all are completed in accordance with the Welsh Government and Awarding Bodies Requirements.

 With a minimum of 5 GCSE’s (grade A-C) including Maths and English or equivalent, along with a NVQ Level 2 in Administration/Customer service or equivalent, you will be IT literate and have previous experience of working with high volumes of data and to strict deadlines.  Strong communication and problem solving skills are essential.  Previous experience of working in further education and in an examinations department are highly desirable.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.(delete if not required)

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Gweinyddwr Adran Arholiadau

Reference: JUL20225619
Location: Swansea Salary: £19,090.00 - £21,173.00 Per Annum Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: ExaminationsAdministrator-JDPS-July2022(CYM).docx

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â’n Tîm Arholiadau. Trwy gydol y flwyddyn, ac ar draws nifer o safleoedd, mae MIS a’r Adran Arholiadau yn delio â dros 40,000 o gymwysterau a redir gan oddeutu 30 o fyrddau arholi.

I gyflawni’r rôl eang hon, rhaid meddu ar lygad wych am fanylder a’r gallu i ddarparu gwasanaeth rhagorol wrth weinyddu asesiadau arholi ac ardystiadau ar gyfer cymwysterau, gan sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion Llywodraeth Cymru a Chyrff Dyfarnu.

Gydag o leiaf 5 TGAU (Graddau A-C) gan gynnwys Mathemateg a Saesneg, ynghyd â chymhwyster NVQ Lefel 2 (neu gymhwyster cyfatebol) mewn Gweinyddu/Gwasanaeth Cwsmeriaid, byddwch yn hyddysg mewn TG ac yn meddu ar brofiad blaenorol o weithio gyda swmpiau mawr o ddata a glynu at derfynau amser llym. Mae sgiliau cyfathrebu a datrys problemau cadarn yn hanfodol ar gyfer y rôl. Byddai meddu ar brofiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd addysg bellach/adran arholiadau yn fanteisiol iawn.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).