Gower College Swansea

Mechanical Engineering Lecturer (Gorseinon and Tycoch)

Location
Gorseinon, Swansea
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Per Annum
Posted
28 Jul 2022
Closes
10 Aug 2022
Ref
JUL20221786
Subject Area
Engineering
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: MechanicalEngineerLecturer-JDPS(2022).doc

An exciting appointment has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to teach Mechanical Engineering from level 2 to level 6. The ideal candidate should possess a suitable degree and higher degree and have experience of teaching a range of Engineering related topics and Mathematics in a post-16 setting. Knowledge of MATLAB and CAD would be advantageous. A recognised teaching qualification is desirable.  

Working as part of a team, you will develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year.  Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this subject area.  

As a confident communicator, you need to be an enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly. 

This is a superb opportunity for a first class applicant to join an established department and work in a College with an excellent reputation for successful outcomes.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Salary: £21,506 - £42,326 per annum dependent on qualifications and experience. 


Darlithydd mewn Peirianneg Fecanyddol (Gorseinon and Tycoch)

Reference: JUL20225689 
Location: Abertawe Salary: £21,506.00 - £42,326.00 Per Annum

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: MechanicalEngineerLecturer-JDPS(CYM)(2022).docx

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, dawnus a brwdfrydig addysgu Peirianneg Fecanyddol, lefel 2-6. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol radd, gradd uwch a phrofiad o addysgu ystod eang o bynciau’n ymwneud â Pheirianneg a Mathemateg mewn amgylchedd ôl-16. Mae meddu ar wybodaeth am MATLAB a CAD yn fuddiol. Byddai meddu ar gymhwyster addysgu yn fanteisiol.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn datblygu ac yn rhoi ar waith nifer o strategaethau addysgu, dysgu ac asesu, ac yn monitro cynnydd dysgwyr a darparu adborth cadarnhaol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu yn flaenoriaeth i’r Coleg a bydd disgwyl i chi gyfrannu’n llawn ar gyfarfodydd tîm, a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd cyffredinol y maes dysgu.

Fel cyfathrebydd hyderus, byddwch yn hyderus ac yn gallu ymgysylltu, ysbrydoli a herio pob dysgwr i gyflawni ei botensial llawn. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau cadarn a byddwch yn barod i weithio’n hyblyg.

Dyma gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf ymuno ag adran uchel ei pharch ac i weithio mewn Coleg sydd ag enw gwych am ganlyniadau llwyddiannus.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Cyflog: £21,506 - £42,326 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.   

More searches like this