Gower College Swansea

Directorate PA

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£27,006.00 - £28,836.00 Per Annum
Posted
28 Jul 2022
Closes
19 Aug 2022
Ref
JUL20224198
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: DirectoratePA-JDPS-July2022.doc

An exciting opportunity has arisen for an experienced Personal Assistant to join our Executive Support Team of Divisional Pas, supporting the College’s Executive Team.  We are looking for a creative anD enthusiastic individual who has significant previous experience of working as a Personal Assistant and is able to bring their knowledge, skills and experience to the team.

 You will primarily support the Director of HR to efficiently and effectively fulfil their strategic responsibilities for a diverse portfolio, and therefore experience within a HR or Legal environment would be an advantage. You’ll help them prioritise and work efficiently by managing their diary and inbox, as well as preparing correspondence on their behalf.

The role will also include the responsibility for a portfolio of meetings - agenda setting, minute taking, and ensuring follow-on actions are carried out and tracked accordingly. 

You will be highly organised, practical, reliable and efficient with a flexible approach to the role, working on your own initiative as well as working effectively as part of the wider Executive Support team to ensure a consistent service is provided to all the Executive Team. 

You will need to have the drive and courage to solve problems. You will have the ability to respect confidentiality at all times.  You will need excellent organisational and prioritisation skills and be diplomatic, with highly developed communication skills and the ability to engage with a range of stakeholders. 

To discuss the opportunity further please contact Tracy Drummond-Govier on 01792 284059 or email – tracy.drummond-govier@gcs.ac.uk 

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).    

CP i’r Bwrdd Cyfarwyddol

Reference: JUL20225554 
Location: Abertawe

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: DirectoratePA-JDPS-July2022(CYM).docx

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Gynorthwyydd Personol profiadol ymuno â’n Tîm o Gynorthwywr Personol Adrannol sy’n cefnogi tîm Gweithredol y Coleg. Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol a deinamig sydd â phrofiad blaenorol o weithio fel Cynorthwyydd Personol ac sy’n medru defnyddio ei wybodaeth a’i brofiad wrth weithio yn y tîm.

Yn bennaf, byddwch yn cefnogi’r Cyfarwyddwr AD i gyflawni ei gyfrifoldebau strategol yn effeithiol ac effeithlon, ac felly byddai meddu ar brofiad o fewn amgylchedd AD neu Gyfreithiol yn fuddiol. Byddwch yn cynorthwyo gyda rheoli ei ddyddiadur a’i negeseuon ac yn paratoi unrhyw ohebiaeth ar ei rhan. Yn ogystal, byddwch yn ei helpu i flaenoriaethu ei waith. 

Byddwch hefyd yn gyfrifol am bortffolio o ddyddiaduron - gosod agenda, gwneud cofnodion, a sicrhau bod gweithredoedd yn cael eu rhoi ar waith a’u monitro yn ôl y gofyn. 

Byddwch yn drefnus, ymarferol, dibynadwy, effeithlon a byddwch yn meddu ar ymagwedd hyblyg tuag at y rôl. Byddwch hefyd yn gweithio ar eich liwt eich hun ac fel rhan o’r tîm Cymorth Gweithredol ehangach i sicrhau bod gwasanaeth cyson yn cael ei ddarparu i bob aelod o’r Tîm gweithredol.

Bydd gennych ddewrder a chymhelliant i ddatrys problemau, a’r gallu i barchu cyfrinachedd bob amser. Bydd gennych sgiliau trefnu a blaenoriaethu gwych a’r gallu i fod yn ddiplomyddol. Yn ogystal, bydd gennych sgiliau cyfathrebu da iawn a’r gallu i ymgysylltu ag ystod eang o rhanddeiliaid.

I drafod y cyfle ymhellach cysylltwch â Tracy Drummond-Govier ar 01792 284059 neu e-bostiwch – tracy.drummond-govier@gcs.ac.uk

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

Similar jobs

Similar jobs