Bank Health and Care Lecturer

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: HealthandCareLecturer-JDPS.doc

We are looking for an experienced, qualified, highly committed and motivated individual to deliver a number of subject areas including AS and A levels (to the WJEC specifications). Successful candidates should possess a relevant degree, have a thorough knowledge of their specialist subject field and ideally a recognised teaching qualification or be willing to work towards one. 

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

As a confident communicator, with enthusiasm and an innovative approach, you will have the ability to motivate and inspire students to create a positive learning environment leading to an outstanding learner experience. Possessing excellent organisation and problem solving skills you will adopt a flexible approach to working patterns during the daytime and evening.

Gower College Swansea welcomes applications from staff with Welsh Language skills.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Salary: £21,506 - £42,326 per annum dependent on qualifications and experience.

Banc Darlithydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Reference: JUL20225228

Expiry date: 23:59, Fri, 12th Aug 2022

Location: Swansea

Salary: £21,506.00 - £42,326.00 Pro Rata

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: HealthandCareLecturer-JDPS(Cym).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, cymhwysol, ymroddedig a brwdfrydig gyflwyno nifer o feysydd pwnc gan gynnwys Safon Uwch a Safon UG (i fanylebau CBAC). Bydd gan ymgeiswyr radd berthnasol, dealltwriaeth gynhwysfawr o’u maes pwnc arbenigol ac, yn ddelfrydol, cymhwyster addysg cydnabyddedig neu barodrwydd i weithio tuag at ei ennill.

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gywnnwys defnyddio TGCh, er mwyn sicrhau ardderchowgrwydd mewn addysgu a dysgu. Byddwch hefyd yn cwblhau targedau cwrs at ddibenion cadw a chyrrhaeddiad.

Fel cyfathrebwr hyderus â brwdfrydedd ac agwedd arloesol, byddwch yn medru ysbrydoli ac ysgogi myfyrwyr i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol sy’n arwain at brofiad rhagorol i ddysgwyr. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau rhagorol a'r gallu i fabwysiadu ymagwedd hyblyg at batrymau gwaith yn ystod y dydd a gyda’r nos.

Mae Coleg gwyr Abertawe’n croesawu ceisiadau gan staff â Sgiliau Cymraeg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. )

Cyflog: £21,506 - £42,326 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.