Gower College Swansea

Digital Trainer (Jubilee Court)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£29,998.00 - £34,897.00 Per Annum
Posted
26 Jul 2022
Closes
14 Aug 2022
Ref
JUL20224974
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, two weeks closure over Christmas Period and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking Attachments: DigitalTrainer(WelshDesirable)-JDPS.doc

We are seeking to appoint a highly professional and experienced Digital Trainer to deliver high quality training and assessment to learners within all aspects of the information technology sector i.e. Apprenticeships in IT, Software, Web & Telecoms Professionals (Wales) and aspects of the Diploma in Digital Marketing and Social Media.

The successful candidate will hold a Level 4 qualification or equivalent in IT technical and digital marketing e.g. IT, Software, Web & Telecoms.  A TAQA assessor award or willing to work towards would be desirable. Level 2 (GCSE or equivalent) grade C or above literacy & numeracy qualification is essential for this post.

With a proven track record of working in an IT technical environment you will have commercial knowledge, experience and understanding of the industry, including training needs.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).    

Hyfforddwr Digidol (Llys Jiwbili)

Reference: JUL20224977

Expiry date: 23:59, Sun, 14th Aug 2022

Location: Abertawe

Salary: £29,998.00 - £34,897.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, ynghyd â phythefnos ar gau dros y Nadolig ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: DigitalTrainer(WelshDesirable)-JDPS(CYM).doc

Rydym yn chwilio am Hyfforddwr Digidol profiadol a phroffesiynol i ddarparu hyfforddiant ac asesiadau o ansawdd uchel i ddysgwyr ym mhob agwedd ar y sector technoleg gwybodaeth, e.e. Prentisiaethau TG, Diplomâu Marchnata Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster Lefel 4 (neu gymhwyster cyfwerth) mewn marchnata TG digidol a thechnegol e.e. TG, Meddalweddau, y We a Thelathrebu. Bydd gennych hefyd ddyfarniad asesydd TAQA, neu fyddy hi’n dymunol eich fod yn barod i weithio i ennill un. Mae Lefel 2 (TGAU neu’r cyfwerth), gradd C neu uwch mewn llythrennedd a rhifed yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Gyda hanes o weithio mewn amgylchedd TG dechnegol bydd gennych wybodaeth fasnachol, profiad a dealltwriaeth o’r diwydiant gan gynnwys anghenion hyfforddi.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).