Social Media and Digital Marketing Assistant

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£21,821 - £23,397 per annum
Posted
07 Jul 2022
Closes
24 Jul 2022
Job Function
Sales and Marketing
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The largest provider of post-16 education in Pembrokeshire, we have an exciting opportunity for a creative individual to join the marketing team in the role of Social Media and Digital Marketing Assistant. You will work alongside the marketing team to create engaging online campaigns to drive traffic to the website and to events such as open evenings.

Salary Details:
£21,821 - £23,397 per annum
This is a 3 point incremental scale with progression to each point on an annual basis. Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix

Hours of Work:   Full-time (37 hours per week)  

Contract Type:     Salaried– Permanent

Holiday Entitlement:      
28 days per annum (increasing to 32 days for 5 years + service) plus statutory bank holidays & college efficiency closures

Qualifications:    
You will hold a level 3 qualification in a related subject.  A  degree or relevant professional qualification in a related subject is desirable

Details:  
In this varied role you will work across all social media platforms as well as being involved in events management. As well as promoting College courses you will also create campaigns to promote the restaurant, salons and sports facilities to the general public.

You will need to be confident, organised, outgoing, creative and willing to take responsibility for your area of work.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Sunday 24th July 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cynorthwyydd Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

Y darparwr addysg ôl-16 mwyaf yn Sir Benfro, mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn creadigol ymuno â’r tîm marchnata fel Cynorthwyydd Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â'r tîm marchnata i greu ymgyrchoedd ar-lein deniadol i gyfeirio’r cyhoedd i'r wefan ac i ddigwyddiadau fel nosweithiau agored.

Manylion Cyflog:       £21,821 - £23,397 y flwyddyn

Mae hon yn raddfa gynyddrannol o 3 phwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg

Oriau Gwaith:   Llawn-amser (37 awr yr wythnos)

Math o Gontract:   Cyflogedig – Parhaol

Hawl Gwyliau:  
28 diwrnod y flwyddyn (yn cynyddu i 32 diwrnod am 5 mlynedd + o wasanaeth) ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnod cau’r coleg er effeithlonrwydd.

Cymwysterau:  
Bydd gennych gymhwyster lefel 3 mewn pwnc cysylltiedig. Mae gradd neu gymhwyster proffesiynol perthnasol mewn pwnc cysylltiedig yn ddymunol

Manylion:
Yn y rôl amrywiol hon byddwch yn gweithio ar draws yr holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â chymryd rhan mewn rheoli digwyddiadau. Yn ogystal â hyrwyddo cyrsiau'r Coleg byddwch hefyd yn creu ymgyrchoedd i hyrwyddo'r bwyty, salonau a chyfleusterau chwaraeon i'r cyhoedd.

Bydd angen i chi fod yn hyderus, yn drefnus, yn allblyg, yn greadigol ac yn barod i gymryd cyfrifoldeb am eich maes gwaith.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau:  Hanner Nos, Nos Sul 24 Gorffennaf 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Similar jobs

Similar jobs