Tutorial Co-ordinator

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£30,808- £33,706 per annum
Posted
07 Jul 2022
Closes
19 Jul 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Pembrokeshire College has an exciting opportunity for a Tutorial Co-ordinator to join the College’s Aspire Quality, Teaching and Learning Team. The Tutorial Co-ordinator will lead the College’s approach to enrichment and extra-curricular pastoral activity for vocational learners to enhance their learning experience and drive learner progression and achievement.  Do you have the enthusiasm needed to design and co-deliver a group tutorial programme to our college students? Are you a brilliant communicator and able to effectively engage with young people? If so, we want to hear from you!  

Salary: 
Scale 30-33 (£30,808- £33,706 per annum)This is a 3 point incremental scale with progression to each point on an annual basis. Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix

Hours of Work:         Full time (37 hours per week)

Contract Type:           Salaried. Permanent

Holiday Entitlement:  
28 days pro rata (increasing to 32 days for 5 years + service) plus 8 Bank Holidays & College closure days per annum

Qualifications:    
You will be educated to Level  4/5 in a relevant subject and/or and ideally hold a relevant teaching or delivery/training related qualification such as AET (formerly PTLLS). Highly proficient with the use of the Microsoft Office Suite is also essential.   

Details:  
This is a new role to the College and a key strategic area of development.  You will design, develop, and co-deliver a group tutorial programme for vocational learners from entry level to level three. You will work closely with the teaching Faculties and key managers to produce an annual programme incorporating key themes including: celebrating diversity, healthy relationships, mental health and wellbeing, carbon net zero and Welsh language.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midday, Tuesday 19th July 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cydlynydd Tiwtorialau

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i Gydlynydd Tiwtorialau ymuno â Thîm Ansawdd, Addysgu a Dysgu Aspire y Coleg. Bydd y Cydlynydd Tiwtorialau yn arwain ymagwedd y Coleg at weithgaredd cyfoethogi allgyrsiol a gweithgaredd bugeiliol ar gyfer dysgwyr galwedigaethol i wella eu profiad dysgu ac ysgogi dilyniant a chyflawniad dysgwyr. A oes gennych y brwdfrydedd sydd ei angen i ddylunio a chyd-gyflwyno rhaglen tiwtorialau grŵp i'n myfyrwyr? Ydych chi'n gyfathrebwr gwych ac yn gallu ymgysylltu'n effeithiol â phobl ifanc? Os felly, rydym am glywed gennych!

Cyflog:                       
Graddfa 30-33 (£30,808-£33,706 y flwyddyn)

Mae hon yn raddfa gynyddrannol o 3 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg

Oriau Gwaith:   Llawn-amser (37 awr yr wythnos)

Math o Gontract:   Cyflogedig. Parhaol

Hawl Gwyliau:  
28 diwrnod pro rata (yn cynyddu i 32 diwrnod am 5 mlynedd + o wasanaeth) ynghyd ag 8 Gŵyl Banc a dyddiau cau’r Coleg y flwyddyn

Cymwysterau:  
Byddwch wedi'ch addysgu hyd at Lefel 4/5 mewn pwnc perthnasol a/neu yn ddelfrydol yn meddu ar gymhwyster addysgu neu gymhwyster cyflwyno/hyfforddi perthnasol fel AET (PTLLS gynt). Mae bod yn hyfedr wrth ddefnyddio cymwysiadau Microsoft Office hefyd yn hanfodol.

Manylion:
Mae hon yn rôl newydd i'r Coleg ac yn faes datblygu strategol allweddol. Byddwch yn dylunio, datblygu a chyd-gyflwyno rhaglen tiwtorialau grŵp ar gyfer dysgwyr galwedigaethol o lefel mynediad i lefel tri. Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Cyfadrannau addysgu a rheolwyr allweddol i gynhyrchu rhaglen flynyddol sy'n ymgorffori themâu allweddol gan gynnwys: dathlu amrywiaeth, perthnasoedd iach, iechyd meddwl a lles, carbon sero net a'r Gymraeg.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

O’r 1af Ebrill 2016, mae gofyn i bob Gweithiwr Cefnogi AB yng Nghymru gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg (EWC), cyn cychwyn cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Canoll Dydd, Dydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Similar jobs

Similar jobs