Safeguarding and Disciplinary Co-Ordinator  

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
Scale: BS30—33 (Currently £30,808 -£33,706 per annum)
Posted
06 Jul 2022
Closes
19 Jul 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

An exciting opportunity has arisen within the Safeguarding & Well-being Team at Pembrokeshire College.  We are seeking an approachable, flexible, resilient, confident and positive individual with excellent communication/emotional intelligence skills to co-ordinate all daily Safeguarding/ behaviour/disciplinary team practice in ensuring learner success through effective safeguarding, well-being, disciplinary and pastoral care/support.

Salary:   
Scale: BS30—33  (Currently £30,808 -£33,706 per annum)

This is a 4 point incremental scale with progression to each point on an  annual basis. Commencing salaries will be assessed in accordance with the College’s starting salaries matrix.

Hours of Work:       Full-time - 37 hours per week                          

Contract Type:        Salaried. Permanent

Holiday Entitlement:    
28 days pro rata (increasing to 32 days for 5 years + service) plus 8 Bank   Holidays & College closure days per annum

Qualifications:      
A minimum Level 4 qualification is essential.  If not currently held, you will  be required to undertake and achieve an appropriate qualification within a specified timescale.

Experience: 
Experience of working with young people and or adults at risk  together with a knowledge of the safeguarding, behaviour and pastoral issues affecting learners in an educational setting is essential.  

Details
The successful applicant will co-ordinate and work closely with the Safeguarding, Disciplinary and Behaviour Officers.  They will support the work of the Faculties in advising on or directly handling safeguarding, disciplinary, welfare, and well-being matters, with an emphasis on safeguarding and behaviour.  On occasions the successful applicant will be required to deputise for the Designated Senior Lead for Safeguarding (DSL) and will provide an incident response service.  They will liaise with learners, staff,  internal and external agencies and parents when necessary.  

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date:  Midday, Tuesday 19th July 2022

We anticipate that interviews will take place on Tuesday 26 July 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Cydlynydd Diogelu a Disgyblu

Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn y Tîm Diogelu a Llesiant yng Ngholeg Sir Benfro. Rydym yn chwilio am unigolyn hawdd siarad â nhw, hyblyg, gwydn, hyderus a chadarnhaol gyda sgiliau cyfathrebu/deallusrwydd emosiynol ardderchog i gydlynu holl ymarfer tîm Diogelu/ymddygiad/disgyblu dyddiol i sicrhau llwyddiant dysgwyr trwy ddiogelu, llesiant, disgyblaeth a gofal/cymorth bugeiliol effeithiol.

Cyflog:                              
Graddfa: BS30—33 (£30,808 - £33,706 y flwyddyn ar hyn o bryd)

Mae hon yn raddfa gynyddrannol o 4 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.

Oriau Gwaith:   Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Math o Gontract:   Cyflogedig. Parhaol

Hawl Gwyliau:  
28 diwrnod pro rata (yn cynyddu i 32 diwrnod am 5 mlynedd + o wasanaeth)ynghyd ag 8 Gŵyl Banc a diwrnodau cau’r Coleg y flwyddyn

Cymwysterau:  
Mae cymhwyster Lefel 4 o leiaf yn hanfodol. Os nad oes gennych chi gymhwyster ar hyn o bryd, bydd gofyn i chi gyflawni cymhwyster priodol o fewn amserlen benodol.

Profiad:  
Mae profiad o weithio gyda phobl ifanc a/neu oedolion mewn perygl ynghyd â gwybodaeth am y materion diogelu, ymddygiad a bugeiliol sy’n effeithio ar ddysgwyr mewn lleoliad addysgol yn hanfodol.

Manylion:
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydlynu a gweithio'n agos gyda'r Swyddogion Diogelu, Disgyblu ac Ymddygiad. Byddant yn cefnogi gwaith y Cyfadrannau wrth roi cyngor neu ymdrin yn uniongyrchol â materion diogelu, disgyblu a lles, gyda phwyslais ar ddiogelu ac ymddygiad. O bryd i’w gilydd bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus ddirprwyo ar gyfer yr Uwch Arweinydd Dynodedig ar gyfer Diogelu (DSL) a bydd yn darparu gwasanaeth ymateb i ddigwyddiad. Byddant yn cysylltu â dysgwyr, staff, asiantaethau mewnol ac allanol a rhieni pan fydd angen.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swydd. 

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Canoll Dydd, Dydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022

Rydym yn rhagweld y cynhelir cyfweliadau ar dydd Mawrth 26 Gorffennaf 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk

Similar jobs

Similar jobs