Gower College Swansea

Lecturer in Computing

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Per Annum
Posted
30 Jun 2022
Closes
13 Jul 2022
Ref
JUN20228422
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking. Attachments: ComputingLecturer-JDPS(June22)Word(Updated).docx

The College is seeking a talented, qualified, committed and highly motivated individual to deliver and assess on a range of courses in Computing and Digital Technology including BTEC IT & Computing Levels 1-3, Levels 4/5 HND in Applied Computing with the ability to also deliver upon A Level Computing.

With solid IT knowledge you will hold a Degree in Computer Science, Software Engineering or relevant IT related degree. A recognised teaching qualification or the willingness to work towards one is essential for this post.

You will able to deliver Computer Science, Software Engineering (Python / C# / VBA), Web Design/Development, Data Analytics and Visualisation.

Database/Database Development (MS Access, MS SQL Server, MySQL) is desirable.

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

A clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students demonstrating passion for the subject discipline. You will have good organisational and problem solving skills and the ability to work both on your own initiative and as part of a team.  You will be prepared to work flexibly.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Darlithydd Cyfrufuadura

Reference: JUN20228424

Expiry date: 23:59, Wed, 13th Jul 2022

Location: Tycoch a Gorseinon

Salary: £21,506.00 - £42,326.00 Per Annum

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: ComputingLecturer-JDPS(June22)Word(Updated)CYM.docx

Mae’r Coleg yn chwilio am unigolyn profiadol, cymwysedig, ymroddedig a brwdfrydig i addysgu ac asesu amrywiaeth o gyrsiau mewn Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol, gan gynnwys BTEC TG a Chyfrifiadura Lefelau 1-3, Lefelau 4/5 HND mewn Cyfrifiadura Cymhwysol gyda’r gallu i addysgu Safon Uwch Cyfrifiadura hefyd.

Gyda gwybodaeth gadarn o TG, byddwch yn meddu ar radd mewn Cyfrifiadureg, Peirianneg Meddalwedd neu radd berthnasol gysylltiedig â TG. Mae cymhwyster addysgu cydnabyddedig neu barodrwydd i weithio tuag at un yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Byddwch chi’n gallu addysgu Cyfrifiadureg, Peirianneg Meddalwedd (Python / C# / VBA), Dylunio/Datblygu Gwe, Dadansoddeg Data a Delweddu.

Mae Cronfa Ddata/Datblygu Cronfa Ddata (MS Access, MS SQL Server, MySQL) yn ddymunol.

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys TGD, i sicrhau rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu a chyflawni targedau cwrs ar gyfer cadw a chyrhaeddiad.

Yn gyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr gan ddangos angerdd am ddisgyblaeth y pwnc. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau da a’r gallu i weithio ar eich menter eich hun ac fel rhan o dîm. Byddwch chi’n barod i weithio’n hyblyg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).