Gower College Swansea

Lecturer - Childcare

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Per Annum
Posted
29 Jun 2022
Closes
12 Jul 2022
Ref
JUN20225671
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus of 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: GenericLecturerJDPS.doc

A clear and confident communicator, you will have a passion for high quality teaching and learning in order to ensure that high standards are set and maintained in the Health and Social Care sector.

The successful candidates will teach childcare across a range of levels including Higher Education programmes and contribute to achieving excellence in teaching and learning through innovative practice.  You may also be required to undertake a personal tutor role for one or more groups of learners.

You will use a range of effective and appropriate teaching and learning techniques including ILT to engage, motivate and encourage students as individuals, to create a positive learning environment leading to an outstanding learner experience.

You will be qualified to degree level or equivalent in a Childcare related subject with solid experience of working in a relevant role, along with experience of delivering the Welsh Baccalaureate and Essential Skills at entry level 3 and above.

You will possess/be working towards a recognised teaching qualification and be able to adapt your teaching styles to meet the needs of a variety of different age groups.

To satisfy timetable requirements, you may be required to teach across our sites. You will therefore need to possess your own transport or be able to commute between sites.

To promote a bilingual culture the ability to teach in both the English and Welsh Language is highly desirable.  <u></u>

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Interviews to take place Friday 19th August.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd - Gofal Plant

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: GenericLecturer-JDPS(CYM).doc

Byddwch yn gyfathrebwr clir a hyderus sy'n ymrwymedig i addysgu a dysgu o ansawdd uchel er mwyn sicrhau bod safonau uchel yn cael eu gosod a'u cynnal yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn addysgu gofal plant ar draws amrywiaeth o lefelau gan gynnwys rhaglenni Addysg Uwch, gan gyfrannu at sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu drwy arferion arloesol.  Mae'n bosib y bydd gofyn i chi ymgymryd â rôl tiwtor personol hefyd ar gyfer un neu ragor o grwpiau o ddysgwyr.

Byddwch yn defnyddio ystod o dechnegau addysgu a dysgu effeithiol a phriodol gan gynnwys TGD i ymgysylltu, cymell ac annog myfyrwyr fel unigolion a chreu amgylchedd dysgu cadarnhaol sy’n arwain at brofiad rhagorol i'r dysgwyr.

Bydd gennych chi gymhwyster hyd at lefel gradd neu'r cyfwerth mewn pwnc cysylltiedig â Gofal Plant gyda phrofiad cadarn o weithio mewn rôl berthnasol, ynghyd â phrofiad o addysgu Bagloriaeth Cymru a Sgiliau Hanfodol ar lefel mynediad 3 ac uwch.

Bydd gennych chi gymhwyster addysgu cydnabyddedig neu'n gweithio tuag at ei ennill ac yn gallu addasu eich dulliau addysgu i ateb anghenion amrywiaeth o wahanol grwpiau oedran.

I Hyrwyddo diwylliant Y Gallu bilingual i addysgu yn y ganolfan Saesneg a'r Iaith Gymraeg yn is Hynod ddymunol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Cyfweliadau i'w cynnal dydd Gwener 19eg Awst.